logo

Powołanie Zarządu siódmej kadencji Grupy LOTOS S.A. – informacje uzupełniające
Raport nr 22/20092009-06-25

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje informacje uzupełniające dotyczące powołanego przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 25 czerwca 2009 roku Członka Zarządu Grupy LOTOS S.A. siódmej kadencji.

Pan Maciej Szozda 
52 lata. Ukończył Wydział Handlu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1983-1984 był zatrudniony w KWM Engineering na stanowisku Dyrektora Zarządzającego. Następnie do roku 1986 przebywał w USA jako Kierownik Kontraktu. W roku 1986 rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Zagranicznym Ipaco na stanowisku Dyrektora, zaś w latach 1987 – 1989 pełnił funkcję Export Menagera w Sinexim Gmbh w Berlinie Zachodnim. Od 1989 roku prowadził własną działalność gospodarczą, m.in. w Easey Garments UK Ltd. (Easy Jeans) jako Szef Przedstawicielstwa na teren Polski i krajów WNP. W roku 2002 związał swoją karierę z PKN Orlen S.A. obejmując kolejno stanowiska: Dyrektora Biura Planowania i Rozwoju Sieci Detalicznej, Dyrektora Biura Rozwoju Sieci Detalicznej – Europa, Dyrektora Wykonawczego ds. Sprzedaży Detalicznej do roku 2008. Od października 2008 do lutego 2009 roku sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej Orlen Deutschland AG. W latach 2007 do lutego 2009 zatrudniony był w spółce z grupy kapitałowej PKN Orlen S.A., tj. AB VENTUS NAFTA z siedzibą w Wilnie obejmując funkcję Członka Zarządu, a następnie Prezesa Zarządu. Aktualnie jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej RUCH S.A.

Pan Maciej Szozda nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Grupy LOTOS S.A. spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do Grupy LOTOS S.A.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.