logo

Korekta raportu bieżącego nr 39/2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku
Raport nr 39/2019 korekta2019-12-09

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w raporcie bieżącym 39/2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku Spółka błędnie wskazała datę podpisania aneksu do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police” na dzień 13 grudnia 2019 roku.

Wyżej wymieniony aneks został podpisany w dniu 6 grudnia 2019 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że w pozostałym zakresie treść ww. raportu bieżącego pozostaje bez zmian.

Podstawą prawną przekazania raportu jest § 15 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.