logo

Wniesienie pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Raport nr 242018-08-10

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wniesieniu pozwu  o uchylenie uchwał podjętych przez Zwyczajne Wale Zgromadzenie Spółki 28 czerwca 2018 roku, w sprawie:

 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku (Uchwała nr 5),

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku (Uchwała nr 3),

- udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2017 roku (Uchwała nr 7 – 10) ,

- udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonywania przez niego obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2017 roku (Uchwała nr 11). 

Spółka zamierza złożyć odpowiedź na pozew, wnosząc o oddalenie powództwa. 

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10) Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).