logo

Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a spółkami z grupy Petraco
Raport nr 4/20162016-01-27

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w okresie od 29.01.2015 r. do 27.01.2016 r., Grupa LOTOS S.A. zawarła ze spółkami z grupy Petraco umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 759 mln zł i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

17.07.2015 r. Grupa LOTOS S.A. oraz Petraco Oil Company LLP z siedzibą w Lugano zawarły umowę typu spot na dostawę ropy naftowej na rzecz Grupy LOTOS S.A. (największa spośród wskazanych powyżej umów). Szacunkowa wartość umowy z 17.07.2015 r. wynosiła ok 149 mln zł.

Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.