logo

Umowa znacząca pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Lukoil Polska Sp. z o.o.
Raport nr 50/20092009-12-22

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu 22 grudnia 2009 r. Grupa LOTOS S.A. zawarła z Lukoil Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę dotyczącą sprzedaży przez Grupę LOTOS S.A. paliw płynnych na rzecz Lukoil Polska Sp. z o.o.


Umowa została zawarta na czas określony od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, a jej szacunkowa wartość wynosi 1,35 mld złotych.
Szacunkowa maksymalna wysokość kar umownych wynosi 25 mln złotych. Umowa nie zawiera zapisów, które przewidywałby możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania ponad wysokość tych kar.
Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego oraz pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.
Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacunkowa wartość przekracza  10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.


Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.