logo

Powołanie prokurenta
Raport nr 48/20072007-11-15

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje informację o powołaniu w dniu 14 listopada 2007 roku prokurenta w osobie Pana Marcina Herra, który uprawniony został do reprezentowania spółki Grupa LOTOS S.A. i do składania oświadczeń woli w jej imieniu łącznie z Członkiem Zarządu. Pan Marcin Herra ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego uzyskując tytuł magistra oraz MBA. Od 1995 r. zawodowo związany jest z Grupą LOTOS. Od 2001 r. w spółce zależnej Grupy LOTOS S.A. - LOTOS Paliwa Sp. z o.o. obejmował kolejno stanowiska Dyrektora Pionu Rozwoju i Pionu Operacyjnego, a w latach 2002-2005 sprawował funkcję Prezesa Zarządu Spółki. W latach 2005-2006 obejmował stanowisko pełnomocnika Dyrektora Generalnego ds. poszukiwań i wydobycia w Grupie LOTOS S.A. Od października 2006 do listopada 2007 r. pracował w Shell Global Solutions. Pan Marcin Herra nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Jednocześnie nowopowołany prokurent nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Grupy LOTOS S.A. spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do Grupy LOTOS S.A. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.