logo

Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
Raport nr 65/20062006-12-28

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu 28 grudnia 2006 r. Grupa LOTOS S.A. oraz Spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. (w 100% kontrolowana przez Grupę LOTOS S.A.) podpisały umowę znaczącą, która dotyczy sprzedaży oleju opałowego na rzecz LOTOS Asfalt Sp. z o.o. Umowa została zawarta na czas nieokreślony oraz przewiduje standardowe kary umowne, których wartość zależy od ilości nie zrealizowanych dostaw lub nieodebranych zamówień produktów. Szacunkowa wartość umowy w okresie 5 lat jej obowiązywania wynosi ok. 450.000 tys. PLN. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacunkowa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS SA. Jednocześnie od 1 stycznia 2007 roku Grupa LOTOS S.A. zaprzestaje sprzedaży wyżej opisywanych produktów do spółki LOTOS Mazowsze S.A. (zależnej od Grupy LOTOS S.A. w 100%) w związku z konsekwentnie realizowaną optymalizacją i restrukturyzacją pionu handlu w Grupie LOTOS. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.