logo

Zmiany w składzie Zarządu Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 43/20162016-11-09

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 listopada 2016 r., Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji, odwołała ze składu Zarządu pana Roberta Pietryszyna – Prezesa Zarządu (z dniem 9 listopada 2016 r.).

Jednocześnie Rada Nadzorcza zdecydowała o powierzeniu z dniem 9 listopada 2016 r. pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu panu Marcinowi Jastrzębskiemu - dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu ds. Operacyjnych.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Marcina Jastrzębskiego znajdują się na stronie internetowej Spółki

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.