logo

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które w dniu 30 czerwca 2015 roku wznowiło obrady po przerwie
Raport nr 21/20152015-06-30

Zarząd Grupy LOTOS S.A. podaje do publicznej  wiadomości treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które w dniu 30 czerwca 2015 roku wznowiło obrady po przerwie (patrz: raport bieżący nr 16/2015),oraz informuje, że podczas wznowionych obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu ani nie odstąpiono od żadnego z punktów porządku obrad.

Wobec wyczerpania wszystkich punktów planowanego porządku obrad wznowionych po przerwie Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zakończone.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt. 7 i pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Uchwały podjęte przez ZWZ Grupy LOTOS S.A. w dniu 30.06.2015 r.