logo

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 5 KSH
Raport nr 18/2022 2022-07-01

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść informacji przekazanych akcjonariuszowi poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem z dnia 17 czerwca 2022 r. w trybie art. 428 par. 5 Kodeksu Spółek Handlowych.

Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza