logo

Nabycie przez Petrobaltic S.A. akcji spółki LOTOS Exploration and Production Norge A.S. – zgodna NWZ Petrobaltic S.A.
Raport nr 31/20082008-06-18

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2008 z dnia 12 czerwca 2008 roku Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu 17 czerwca 2008r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Petrobaltic S.A. (zależnej w 69% od grupy LOTOS S.A.) wyraziło zgodę na objęcie przez Petrobaltic S.A. 20% udziałów w spółce LOTOS Exploration & Production Norge AS. Wyżej wymieniona zgoda była warunkiem koniecznym, aby transakcja zbycia przez Grupę LOTOS S.A. 8 mln. akcji spółki LOTOS Exploration and Production Norge A.S. stanowiących 20% kapitału zakładowego Spółki na rzecz Petrobaltic S.A. doszła do skutku. Nabycie akcji spółki przez Petrobaltic S.A., a tym samym objęcie całkowitej kontroli nad spółką LOTOS Exploration & Production Norge A.S. jest elementem realizacji strategii i wynika z wdrażanego konsekwentnie programu optymalizacji struktury Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.