logo

Grupa LOTOS opublikowała Zintegrowany Raport Roczny 2014. Raport prezentuje wyniki ekonomiczne, środowiskowe, społeczne oraz kwestie pracownicze, praw człowieka i etyki w działalności zgodnie z wymogami międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative i nowymi zaleceniami Unii Europejskiej. Raport uwzględnia także informacje właściwe branży, dzięki zastosowaniu Suplementu dla sektora gazu i ropy naftowej GRI.

Ogólne

Grupa LOTOS opublikowała Zintegrowany Raport Roczny 2014. Raport prezentuje wyniki ekonomiczne, środowiskowe, społeczne oraz kwestie pracownicze, praw człowieka i etyki w działalności zgodnie z wymogami międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative i nowymi zaleceniami Unii Europejskiej. Raport uwzględnia także informacje właściwe branży, dzięki zastosowaniu Suplementu dla sektora gazu i ropy naftowej GRI.

Publikacja zatytułowana „Współpraca inspiruje zmiany” dostępna jest pod adresem: http://raportroczny.lotos.pl/pl. Ideą przewodnią Raportu za 2014 r. jest współpraca, będąca jedną z wartości etycznych Grupy Kapitałowej LOTOS.

– Poprawa jakości funkcjonowania i rozwój organizacji to zadania na stałe wpisane w sposób prowadzenia przez Grupę LOTOS biznesu – zaznacza Paweł Olechnowicz, prezes Zarządu Grupy LOTOS. – Przemiany, jakim podlega firma, mają za zadanie ją doskonalić i budować lepszą pozycję w otoczeniu rynkowym. Wiele razy daliśmy dowód temu, iż jesteśmy inspiratorem zmian i innowacyjnych rozwiązań biznesowych. Dzięki tej postawie zrealizowany został Program 10+, który dziś przynosi firmie i jej otoczeniu mierzalne korzyści. Ta sama przesłanka wpływała na przebieg kluczowych procesów także w 2014 r., który przyniósł kolejne etapy realizacji Programu Efektywność i Rozwój oraz pozwolił zainicjować najnowszy Projekt EFRA. Współpraca charakteryzuje podejście LOTOSU do kształtowania wzajemnych relacji z pracownikami i kluczowymi partnerami. Firma postępuje w sposób zakładający maksymalizację korzyści po stronie Grupy Kapitałowej LOTOS, przy jednoczesnym poszanowaniu i uwzględnianiu interesów drugiej strony. Podstawę współpracy stanowi otwarta komunikacja, zaufanie i skupienie na osiąganiu wspólnych celów, czego ilustrację stanowi nasz najnowszy Raport Roczny.

Zintegrowane raporty roczne są zgodne z zaleceniami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 2014 r. w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy kapitałowe. – Celem wprowadzenia nowej dyrektywy było osiągnięcie wzrostu poziomu transparentności w działalności największych firm w Europie – zauważa Jowita Twardowska, dyrektor ds. Komunikacji i CSR Grupy LOTOS. – Grupa LOTOS, przygotowując szósty z kolei raport zintegrowany, potwierdza swoje odpowiedzialne podejście do komunikacji z interesariuszami, ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwań uczestników rynku kapitałowego. Zalecenia Parlamentu Europejskiego traktujemy jako potwierdzenie słuszności przyjętego przez nas modelu raportowania, ukazującego nasze podejście do zarządzania, model biznesowy, a także istotne szanse i ryzyka w kluczowych aspektach działalności.

Zgodnie z dobrymi praktykami raporty roczne koncernu publikowane są wyłącznie w formie elektronicznej. Stanowi to znaczące ułatwienie dla zróżnicowanych grup odbiorców, gdyż zapewnia możliwość korzystania z licznych funkcjonalności on-line, odpowiadających ich preferencjom. Wśród nich znajdują się m.in. samodzielne komponowanie wybranych treści, narzędzia społecznościowe pozwalające dzielić się informacjami z innymi odbiorcami i samą spółką oraz wyszukiwarka treści, ułatwiająca szybki dostęp do szczególnie interesujących zagadnień. Z badań przeprowadzonych przez Grupę LOTOS wynika, że czytelnicy Zintegrowanych Raportów Rocznych spółki doceniają także interaktywną tabelę treści GRI i możliwość samodzielnego porównywania wybranych danych w celu opracowywania własnych analiz i zestawień. Pozytywnie oceniana jest też użyteczność prezentowanych informacji.

Treści Raportu zintegrowano z zawartymi w serwisie internetowym i raportach spółki z poprzednich lat. Publikacja jest przyjazna dla użytkowników i środowiska, m.in. dzięki opcji ekologicznego wydruku, ułatwieniom dla osób słabo widzących czy możliwości odsłuchu dla osób niewidzących. 

Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55, e-mail: media@grupalotos.pl