logo

23 listopada br. Grupa LOTOS S.A. podpisała porozumienie z Zakładami Azotowymi w Tarnowie – Mościcach (Azoty Tarnów), dotyczące wykonania wstępnego studium wykonalności dla dwóch potencjalnych projektów inwestycyjnych: instalacji krakingu parowego i produkcji polietylenu oraz kompleksu instalacji aromatów. Pozytywne wyniki studium wykonalności pozwolą na rozpoczęcie prac projektowych nad wybranym wariantem, a tym samym Grupa LOTOS oraz Azoty Tarnów mogą stać się beneficjentami nowo powołanego programu „Inwestycje Polskie”.

Działalność rafineryjna

23 listopada br. Grupa LOTOS S.A. podpisała porozumienie z Zakładami Azotowymi w Tarnowie – Mościcach (Azoty Tarnów), dotyczące wykonania wstępnego studium wykonalności dla dwóch potencjalnych projektów inwestycyjnych: instalacji krakingu parowego i produkcji polietylenu oraz kompleksu instalacji aromatów. Pozytywne wyniki studium wykonalności pozwolą na rozpoczęcie prac projektowych nad wybranym wariantem, a tym samym Grupa LOTOS oraz Azoty Tarnów mogą stać się beneficjentami nowo powołanego programu „Inwestycje Polskie”.
  
Współpraca gdańskiego koncernu oraz Azotów Tarnów ma na celu powołanie do życia konsorcjum, którego partnerzy wykonają prace studialne, obejmujące przeanalizowanie technologicznych i ekonomicznych możliwości wybudowania instalacji petrochemicznych i chemicznych na terenie Grupy LOTOS i Azotów Tarnów.

Pierwszy z badanych wariantów będzie dotyczył instalacji krakingu parowego. Technologia ta umożliwia produkcję lekkich olefin etylen, propylen i butylen - podstawowych surowców do produkcji tworzyw sztucznych. Natomiast drugi z wariantów obejmuje instalację aromatów wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Kompleks instalacji do produkcji petrochemicznych surowców aromatycznych składałby się potencjalnie z kilku nowych instalacji współpracujących ze sobą i z istniejącą już infrastrukturą Grupy LOTOS. Głównym odbiorcą produktów z nowych instalacji będzie Grupa Azoty.

Wyniki analizy powyższych inwestycji pozwolą obu Spółkom na podjęcie do końca 2013 roku decyzji o powołaniu spółki celowej oraz stworzeniu możliwości wspólnej realizacji jednego z dwóch wariantów projektu.

 - Zawarcie porozumienia ze spółką Azoty Tarnów to dla Grupy LOTOS otwarcie na nowe obszary rozwoju. Mam nadzieję, że wyniki wstępnego studium wykonalności będą satysfakcjonujące dla obu stron i pozwolą na podjęcie głównych prac nad projektem. Dodatkowym atutem może być program „Inwestycje Polskie”. Ze wstępnych szacunków  wynika, że nasz projekt mógłby być do niego zakwalifikowany – komentuje Paweł Olechnowicz, prezes zarządu Grupy LOTOS.  

Na podstawie zawartego porozumienia Grupa LOTOS oraz Azoty Tarnów dokonają wyboru optymalnej technologii oraz opracują model biznesowy wraz z kluczowymi warunkami umów projektu. Na tej podstawie zostanie przeprowadzona wstępna ocena efektywności inwestycji, a konsorcjanci dokonają wyboru najlepszej lokalizacji dla tej inwestycji.

 - Realizacja jednego z wariantów projektu jest kluczowa nie tylko z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Polski poprzez realizację największych projektów infrastrukturalnych. Tego typu projekt jest w stanie wygenerować zapotrzebowanie na około 2 - 3,5 tys. pracowników w różnych branżach, z różnych firm wykonawczych. Co więcej, stanie się on motorem rozwoju regionu, w którym będzie realizowany, a instalacja wygeneruje lepsze wykorzystanie portu, kolei, dróg i autostrad. Co jest wartością dodaną samą w sobie – dodaje Jerzy Marciniak, prezes zarządu Azotów Tarnów.

Dodatkowych informacji udzielają:
Elżbieta Łabno
Dyrektor Korporacyjnego Biura Public Relations Azotów Tarnów
Tel. (14) 637 26 65, Tel. kom. 785 780 010
E-mail: elzbieta.labno@azoty.tarnow.pl

Marcin Zachowicz
Dyrektor Biura Komunikacji Grupy LOTOS
Tel.(58) 308 75 70, Tel. kom. 505 050 454
E-mail: marcin.zachowicz@grupalotos.pl