logo

Konsorcjum ośmiu instytucji finansowych udzieli spółce LOTOS Asfalt kredytów na finansowanie budowy na terenie rafinerii w Gdańsku kompleksu nowoczesnych instalacji tworzących Projekt EFRA. LOTOS Asfalt otrzyma do 432 mln USD kredytu inwestycyjnego oraz do 300 mln zł  kredytu obrotowego. 

EFRA

Konsorcjum ośmiu instytucji finansowych udzieli spółce LOTOS Asfalt kredytów na finansowanie budowy na terenie rafinerii w Gdańsku kompleksu nowoczesnych instalacji tworzących Projekt EFRA. LOTOS Asfalt otrzyma do 432 mln USD kredytu inwestycyjnego oraz do 300 mln zł  kredytu obrotowego. 

Spółka LOTOS Asfalt, należąca do Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A., podpisała umowy kredytowe z konsorcjum sześciu banków (PEKAO S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu „Inwestycje Polskie”, PKO BP S.A., Societe Generale S.A., BZ WBK S.A. Bank Millennium S.A.) oraz dwóch spółek z Grupy PZU (Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. i Powszechny Zakład Ubezpieczeń Na Życie S.A.).

Zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi, konsorcjum udzieli spółce LOTOS Asfalt kredytu inwestycyjnego w wysokości do 432 mln USD, czyli na sfinansowanie 70% wartości inwestycji oraz kredytu obrotowego w kwocie do 300 mln PLN. Pozostała część nakładów na inwestycję sfinansowana będzie środkami własnymi koncernu. Całkowite nakłady na realizację Projektu EFRA to kwota ok. 2,2 mld PLN.  

Instalacje produkcyjne Projektu EFRA rocznie wygenerują ok. 900 tys. ton wysokomarżowych produktów (przede wszystkim oleju napędowego i paliwa lotniczego).

Realizowana inwestycja oznacza efektywną rafinację, czyli głębszy niż realizowany obecnie stopień przerobu ropy naftowej a w konsekwencji wyższą marżę na przerobie każdej baryłki surowca (wzrost o ok. 2 USD/bbl). 

Kredyt został udzielony w formule „project finance” na okres do grudnia 2024 roku. Grupa LOTOS S.A., w celu pozyskania dodatkowych środków na realizację Projektu EFRA, przeprowadziła z sukcesem pod koniec 2014 r. emisję akcji na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, z której pozyskała blisko 1 mld PLN. Skarb Państwa objął 53% akcji z tej emisji, zawierając jednocześnie z Grupą LOTOS S.A. umowę wsparcia i angażując kwotę 530 mln PLN, przeznaczoną m.in. na realizację Projektu EFRA. Inwestycja będzie także finansowana ze środków własnych spółki LOTOS Asfalt. Grupa LOTOS, negocjując z bankami finansowanie Projektu EFRA, wykazała, że jest to inwestycja zapewniająca wysoką rentowność, a dzięki temu gwarantująca bezpieczeństwo terminowej spłaty przyszłych zobowiązań. 

EFRA jest naturalnym zakończeniem realizacji pełnego technologicznego procesu przerobu ropy naftowej możliwego dzięki wybudowaniu nowoczesnych instalacji rafineryjnych w ramach Programu 10+. Wysokie kompetencje kadry menedżerskiej i pracowników pozwalają nam na skuteczne realizowane kolejnych projektów i stałe umacnianie pozycji na rynku – mówi Paweł Olechnowicz, prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. – Dzięki głębszemu przerobowi ropy naftowej osiągniemy wyższe marże, zaoferujemy większy wolumen poszukiwanych na rynku produktów, a w konsekwencji osiągniemy lepszy wynik finansowy, dając wymierne korzyści naszym akcjonariuszom.

Cieszę się ogromnie że wraz z innymi instytucjami polskiego runku finansowego możemy finansować ten unikatowy, zarówno pod kątem struktury jak i skali projekt. Tym bardziej, że Bankowi Pekao powierzono rolę koordynatora, organizatora i agenta tego strategicznego przedsięwzięcia. Transakcja jest wyrazem dużego zaufania jakim darzą się partnerzy oraz dobrej znajomości i zrozumienia potrzeb Grupy LOTOS w polskim sektorze bankowym – mówi Andrzej Kopyrski, wiceprezes Zarządu Banku Pekao odpowiedzialny za bankowość korporacyjną.

Realizacja Projektu EFRA dla Grupy LOTOS S.A. i LOTOS Asfalt jest istotnym wzmocnieniem konkurencyjności obu tych podmiotów na europejskim rynku rafineryjnym. Uruchomienie nowych instalacji skutkować będzie wzrostem produkcji wysokomarżowych paliw.

Realizowany program inwestycyjny w Grupie Kapitałowej LOTOS, obejmujący budowę jej potencjału produkcyjnego i rozwój jej spółek zależnych jest w polskich warunkach przedsięwzięciem modelowym. Jest to działanie skoncentrowane na systematycznym zdobywaniu przewagi technologicznej i rynkowej całej Grupy, zwłaszcza w obszarach gdzie można uzyskać najwyższą możliwą rentowność. Instalacje produkcyjne Projektu EFRA rocznie wygenerują ok. 900 tys. ton wysokomarżowych produktów.

EFRA to niewątpliwie olbrzymie wyzwanie rozwojowe dla spółki LOTOS Asfalt, która dzięki tej inwestycji rozpoczyna nowy etap swojego rozwoju.

Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55, e-mail: media@grupalotos.pl

Udostępnij