logo

Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za 3 kwartał 2018 roku
Raport nr 302018-10-31

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w Komentarzu Zarządu Grupy LOTOS S.A. i informacjach dodatkowych do wyników za 3 kwartał 2018 roku będących elementem Skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej LOTOS za 3 kwartał 2018 roku opublikowanego w dniu 30 października 2018 roku, w tabeli „Struktura sprzedaży segmentu produkcji i handlu” (str.15) w wyniku oczywistej omyłki błędnie wskazano wielkość sprzedaży Paliwa lotniczego JET, a w konsekwencji pozostałych wielkości opartych na tym parametrze.

 W załączeniu Spółka przekazuje tabelę „Struktura sprzedaży segmentu produkcji i handlu” przed i po dokonaniu ww. korekty.

 Pozostałe dane zawarte w Skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej LOTOS za 3 kwartał 2018 roku zostały podane prawidłowo.

 Skorygowany Skonsolidowany raport okresowy za 3 kwartał 2018 roku Spółka przekaże do publicznej wiadomości poprzez system ESPI.

 Podstawa prawna szczegółowa: §15 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Struktura sprzedaży segmentu produkcji i handlu przed i po dokonaniu korekty