logo

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2019 roku
Raport nr 22/20192019-06-28

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) podaje do publicznej  wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A. (ZWZ) w dniu 28 czerwca 2019 roku.

ZWZ rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad. Podczas obrad ZWZ  Akcjonariusz – Bogdan Kamola zgłosił sprzeciw do protokołu obrad ZWZ, dotyczący podjętej uchwały numer 5, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Uchwały podjęte przez ZWZ

ZWZA_raport bieżący_2019.pdf