logo

Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 4 kwartał 2020 roku
Raport nr 4/20212021-02-08

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane wyniki za 4 kwartał 2020 roku:

  1. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 5,25 mld PLN.
  2. Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wg LIFO powiększony o amortyzację i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych („oczyszczony wynik EBITDA LIFO”): 0,18 mld PLN, w tym:
    1. szacunkowy oczyszczony wynik EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 0,04 mld PLN;
    2. szacunkowy oczyszczony wynik EBITDA LIFO segmentu wydobywczego: 0,14 mld PLN.
  3. Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wg LIFO i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych („oczyszczony wynik EBIT LIFO”): -0,1 mld PLN.

Jednocześnie Spółka informuje, że w omawianym okresie na raportowany skonsolidowany wynik operacyjny EBIT wpłynęły poniższe zdarzenia.

  1. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych i rezerwy w segmencie wydobywczym w wysokości 0,08 mld PLN (obniżające wynik raportowany).
  2. Efekt LIFO w wysokości 0,14 mld PLN (podwyższający wynik raportowany).

Ponadto Spółka informuje, że biorąc pod uwagę limit uprawnień do emisji dwutlenku węgla na rok 2020 do przyznania w ramach systemu EU ETS (ang. European Union Emissions Trading System/Scheme) oraz wielkość emisji dwutlenku węgla, ze względu na występujący niedobór przyznanych uprawnień do emisji CO2, Spółka zwiększyła rezerwę na pokrycie tego niedoboru, co wpłynęło na obniżenie skonsolidowanego wyniku operacyjnego 4 kwartału 2020 roku o kwotę 0,07 mld PLN. Dodatkowo w czwartym kwartale 2020 roku Spółka utworzyła rezerwę na realizację Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR), co obniżyło skonsolidowany wynik operacyjny o kwotę 0,11 mld PLN.

Obydwa opisane wyżej zdarzenia miały analogiczny wpływ na oczyszczony wynik EBITDA wg LIFO oraz oczyszczony wynik EBIT wg LIFO: obniżenie o kwotę 0,07 mld PLN (emisja CO2) oraz obniżenie o kwotę 0,11 mld PLN (NCR).

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ich ostateczne wartości zostaną przekazane do publicznej wiadomości w raporcie okresowym za 2020 rok, którego publikacja odbędzie się 12 marca 2021 roku.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne