logo

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2007
Raport nr 11/20082008-01-28

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje poniżej wykaz informacji określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku. Jednocześnie Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż wszystkie wskazane w poniższym wykazie informacje dostępne są na stronie internetowej Spółki www.ir.lotos.pl : Raport bieżący nr 58/2007, 2007-12-31 - Umowy zawarte pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Lukoil Warsaw Sp. z o.o. na łączną wartość umowy znaczącej Raport bieżący nr 57/2007, 2007-12-27 - Umowy zawarte pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Shell Polska Sp. z o.o. na łączną wartość umowy znaczącej Raport bieżący nr 56/2007, 2007-12-21 - Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. a Zakładami Tłuszczowymi "Kruszwica" S.A. Raport bieżący nr 55 / 2007, 2007-12-20 - Podpisanie umowy kredytowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a konsorcjum banków oraz zawarcie umów zastawniczych jako zabezpieczenie umowy kredytowej Raport bieżący nr 54/2007, 2007-12-19 - Rozpoczęcie eksploatacji złoża B8 przez spółkę "Petrobaltic" S.A. Raport bieżący nr 53/2007, 2007-12-18 - Przedłużenie siedmiu koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczych "Petrobaltic" S.A. Raport bieżący nr 52/2007, 2007-12-13 - Termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. – uzupełnienie informacji o miejscu NWZ. Raport bieżący nr 51/2007, 2007-12-07 - Termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz treść proponowanych zmian postanowień Statutu Spółki Raport bieżący nr 50/2007, 2007-12-04 - Kontrakty SPOT pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a J&S Service & Investment Ltd. – umowa znacząca Raport bieżący nr 49/2007, 2007-11-16 - Korekta skonsolidowanego raportu za III kwartał 2007 roku Raport bieżący nr 48/2007, 2007-11-15 - Powołanie prokurenta Raport bieżący nr 47/2007, 2007-11-13 - Odwołanie osoby zarządzającej Grupy LOTOS S.A. Raport bieżący nr 46/2007, 2007-11-12 - Zmiana prognozy skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na 2007 rok Raport bieżący nr 45/2007, 2007-10-26 - Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. a KOMAGRA Sp. z o.o. Raport bieżący nr 44/2007, 2007-10-23 - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. przez ING Nationale-Nederlanden Polska OFE Raport bieżący nr 43/2007, 2007-10-19 - Zakończenie postępowania likwidacyjnego spółki RC Paliwa w likwidacji Sp. z o.o. Raport bieżący nr 42/2007, 2007-10-08 - Zawarcie umów pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a PKN Orlen S.A. - umowa znacząca Raport bieżący nr 41/2007, 2007-10-05 - Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na 2007 rok - korekta Raport bieżący nr 41/2007, 2007-09-26 - Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na 2007 rok Raport bieżący nr 40/2007, 2007-09-24 - Zarejestrowanie spółki zależnej Grupy LOTOS S.A. - LOTOS Exploration and Production Norge AS Raport bieżący nr 39/2007, 2007-08-14 - Korekta skonsolidowanego raportu za II kwartał 2007 roku Raport bieżący nr 38/2007, 2007-08-02 - Podpisanie aneksu do kontraktu na projektowanie techniczne oraz zarządzanie dostawami i budową instalacji destylacji ropy naftowej w ramach Programu Kompleksowego Rozwoju Technicznego – umowa znacząca Raport bieżący nr 37/2007, 2007-07-19 - Podpisanie kontraktu na projektowanie techniczne oraz zarządzanie dostawami i budową instalacji destylacji ropy naftowej w ramach Programu Kompleksowego Rozwoju Technicznego Raport bieżący nr 36/2007, 2007-07-10 - Nabycie przez LOTOS Mazowsze S.A. udziałów spółki KRAK GAZ Sp. z o.o. – podpisanie umowy przyrzeczonej Raport bieżący nr 35/2007, 2007-07-09 - Dzień wypłaty dywidendy za 2006 rok Raport bieżący nr 34/2007, 2007-06-29 - Treść nowego tekstu jednolitego Statutu Grupy LOTOS S.A. Raport bieżący nr 33/2007, 2007-06-29 - Połączenie Grupy LOTOS S.A. oraz LOTOS Partner Sp. z o.o. Raport bieżący nr 32/2007, 2007-06-28 - Oświadczenia Zarządu Grupy LOTOS S.A. dotyczącego zakresu przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Spółce Raport bieżący nr 31/2007, 2007-06-28 - Podpisanie kontraktu EPC LSTK (cena ryczałtowa "pod klucz") na projektowanie techniczne, dostawy i budowę instalacji wytwórni wodoru w ramach Programu Kompleksowego Rozwoju Technicznego Raport bieżący nr 30 / 2007, 2007-06-21 - Podpisanie kontraktu na projektowanie techniczne, dostawy i budowę instalacji hydrokrakingu oraz kompleksu aminowo – siarkowego w ramach PKRT. Raport bieżący nr 29/2007, 2007-06-20 - Realizacja PKRT - podpisanie Kontraktu EPCM (na projektowanie techniczne oraz zarządzanie dostawami i budową instalacji pomocniczych i infrastruktury w ramach PKRT). Raport bieżący nr 28/2007, 2007-06-05 - Powołanie osób nadzorujących Grupy LOTOS S.A. – informacje uzupełniające Raport bieżący nr 27/2007, 2007-05-29 - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 maja 2007 roku Raport bieżący nr 24/2007, 2007-05-29 - Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 maja 2007 roku - korekta Raport bieżący nr 26/2007, 2007-05-28 - Powołanie osób nadzorujących Grupy LOTOS S.A. Raport bieżący nr 25/2007, 2007-05-28 - Odwołanie osoby nadzorującej Grupy LOTOS S.A. Raport bieżący nr 24/2007, 2007-05-28 - Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 maja 2007 roku Raport bieżący nr 23/2007, 2007-05-28 - Wypłata dywidendy za 2006 rok Raport bieżący nr 22/2007, 2007-05-25 - Koncesja na eksploatację gazowego złoża B4 Raport bieżący nr 21/2007, 2007-05-23 - Stanowisko Zarządu Grupy LOTOS S.A. w sprawie połączenia Grupy LOTOS S.A. z LOTOS Partner Sp. z o.o. Raport bieżący nr 20/2007, 2007-05-17 - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 28.05.2007 r. Raport bieżący nr 19/2007, 2007-05-14 - Opinia Rady Nadzorczej Raport bieżący nr 18/2007, 2007-05-09 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Grupy LOTOS S.A. Raport bieżący nr 17/2007, 2007-04-27 - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2006 Raport bieżący nr 16/2007, 2007-04-24 - Porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. – uzupełnienie Raport bieżący nr 15/2007, 2007-04-12 - Termin oraz porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. Raport bieżący nr 14/2007, 2007-04-12 - Ustanowienie prokurenta Raport bieżący nr 13/2007, 2007-04-11 - Nabycie przez Grupę LOTOS S.A. udziałów spółki LOTOS Tank Sp. z o.o. Raport bieżący nr 12/2007, 2007-03-28 - Nabycie przez LOTOS Mazowsze S.A. udziałów spółki KRAK GAZ Sp. z o.o. - korekta Raport bieżący nr 12/2007, 2007-03-27 - Nabycie przez LOTOS Mazowsze S.A. udziałów spółki KRAK GAZ Sp. z o.o. Raport bieżący nr 11/2007, 2007-03-12 - Rejestracja zmiany struktury kapitału zakładowego LOTOS Ochrona Sp. z o.o. Raport bieżący nr 10/2007, 2007-03-09 - Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w spółce Grupa LOTOS S.A. przez ING Nationale-Nederlanden Polska OFE Raport bieżący nr 9/2007, 2007-02-28 - Połączenie Grupy LOTOS S.A. z LOTOS Partner Sp. z o.o. Raport bieżący nr 8/2007, 2007-02-07 - Rejestracja zmiany struktury kapitału zakładowego LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. Raport bieżący nr 7/2007, 2007-01-31 - Skorygowana struktura kapitału zakładowego LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. Raport bieżący nr 6/2007, 2007-01-31 - Transakcja na akcjach Spółki w roku 2006 dokonana przez osobę bliską osoby pełniącej funkcję kierowniczą i posiadającej stały dostęp do informacji poufnych. Raport bieżący nr 5/2007, 2007-01-23 - Zawarcie trójstronnej umowy znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A., LOTOS Partner Sp. z o.o. i BP Polska Sp. z o.o. Raport bieżący nr 4/2007, 2007-01-23 - Terminy przekazywania przez Grupę LOTOS S.A. raportów okresowych w 2007 roku. Raport bieżący nr 3/2007, 2007-01-16 - Zbycie przez Grupę LOTOS S.A. udziałów spółki Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe BiproRaf Sp. z o.o. Raport bieżący nr 2/2007, 2007-01-05 - Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. Raport bieżący nr 1/2007, 2007-01-02 - Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a LOTOS Kolej Sp. z o.o. Jednostkowy raport roczny R, 2007-04-17 Skonsolidowany raport roczny RS, 2007-04-17 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2007, 2007-09-20 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2007, 2007-11-13 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2007, 2007-08-13 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2007, 2007-05-15 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2006 2007-02-28 Zarząd Spółki oświadcza, że niektóre z powyższych informacji uległy dezaktualizacji. Podstawa prawna: Ustawa o ofercie publicznej Art.65 ust.1