logo

Pozytywna ocena przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu w sprawie niewypłacania dywidendy
Raport nr 19/20212021-05-27

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 11 maja 2021 roku, Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 maja 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła rekomendację Zarządu Spółki w sprawie pokrycia wykazanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2020 straty netto na poziomie 881.331.986,81 zł w całości z kapitału zapasowego Spółki oraz o niewypłacaniu dywidendy za 2020 rok.

Ostateczna decyzja w sprawie sposobu pokrycia straty netto oraz wypłaty dywidendy należeć będzie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.