logo

Podpisanie umowy kredytowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a konsorcjum banków oraz zawarcie umów zastawniczych jako zabezpieczenie umowy kredytowej
Raport nr 55/20072007-12-20

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Grupa LOTOS S.A. oraz konsorcjum czterech banków w skład którego wchodzą: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w Warszawie, PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie oraz RABOBANK POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie podpisały umowę kredytową. Przedmiotem zawartej umowy jest czteroletni kredyt odnawialny na łączną kwotę 400.000 tys. USD ( 1.004.600 tys. PLN według kursów średnich NBP z dnia 19 grudnia 2007 roku) przeznaczony na refinansowanie i finansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A. Opisywana umowa jest pierwszym elementem strategii finansowania działalności Grupy LOTOS S.A. na najbliższe lata, związanej z realizacją Programu 10+. Zapisy umowy przewidują możliwość przedłużenia przez strony okresu kredytowania o dodatkowy rok. Podstawowym zabezpieczeniem udzielonego kredytu jest umowa zastawu rejestrowego na zapasach Grupy LOTOS S.A. (wraz z powiązanymi cesjami praw wynikających z umów na przechowywanie zapasów oraz umów ubezpieczeniowych) oraz umowa zastawu na wierzytelnościach pieniężnych wynikających z umowy na prowadzenie rachunków bankowych Grupy LOTOS S.A. związanych z powyższą umową kredytową (wraz z pełnomocnictwem do dysponowania tymi rachunkami). Pozostałe warunki umowy jak również zapisy dotyczące kar nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacunkowa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A. Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje ponadto, iż w dniu dzisiejszym w związku z wyżej opisaną umową kredytową zostały zawarte dwie umowy zastawu rejestrowego celem zabezpieczenia zaciągniętych przez Grupę LOTOS S.A. zobowiązań. Zgodnie z zawartymi umowami zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz banków udzielających kredytu obejmuje zapasy Grupy LOTOS S.A. o szacunkowej wartości na dzień 30 listopada 2007r. ok. 900.000 tys. USD ( 2.260.350 tys. PLN według kursów średnich NBP z dnia 19 grudnia 2007 roku) oraz wierzytelności pieniężne wynikające z umowy na prowadzenie rachunków bankowych Grupy LOTOS S.A. związanych z powyższą umową kredytową. Pomiędzy Grupą LOTOS S.A. oraz osobami zarządzającymi spółką a bankami oraz osobami nimi zarządzającymi na rzecz których dokonano zastawu nie występują powiązania. Aktywa których dotyczą ww. umowy zastawu uznano za aktywa o znaczącej wartości, ze względu na ich wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.3 oraz §5 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.