logo

Zrealizowanie środków zaradczych wynikających z warunkowej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez PKN ORLEN S.A. kontroli nad Grupą LOTOS S.A., zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów w LOTOS Paliwa sp. z o.o., a także ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży 30% udziałów LOTOS Asfalt sp. z o.o. oraz przedwstępnej umowy sprzedaży wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zakresie hurtowej sprzedaży paliw
Raport nr 1/2022 2022-01-12

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2020, 10/2021, 40/2021 oraz nr 41/2021 Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że zakończone zostały prace mające na celu wdrożenie środków zaradczych określonych w warunkowej decyzji Komisji Europejskiej („Komisja”) z dnia 14 lipca 2020 r. w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) kontroli nad Spółką, wydanej na podstawie art. 8 ust. 2 akapit drugi Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz. Urz. UE. L Nr 24, str. 1) („Środki Zaradcze”).

Środki Zaradcze obejmowały zobowiązania o charakterze strukturalnym oraz behawioralnym odnoszące się do struktury oraz polityki przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji – Spółki i PKN ORLEN. W celu ich realizacji zawarte zostały wymienione niżej umowy o charakterze warunkowym, których wejście w życie uzależnione jest między innymi od:

a)      wydania przez Komisję decyzji akceptującej poniższe umowy oraz nabywców aktywów zbywanych w ramach realizacji Środków Zaradczych;

b)      realizacji koncentracji pomiędzy PKN ORLEN a Spółką;

c)       uzyskania przez niżej wskazanych nabywców aktywów zbywanych w ramach realizacji Środków Zaradczych zgód właściwych organów antymonopolowych oraz innych organów administracji publicznej na zawarcie przez nich poniższych umów; oraz

d)      uzyskania pozostałych wymaganych prawem zgód właściwych organów na zbycie praw do niektórych składników wchodzących w skład dezinwestowanych aktywów.

Grupa LOTOS S.A. informuje, że w ramach realizacji środków zaradczych w zakresie produkcji paliw oraz działalności hurtowej zawarte zostały następujące umowy:

a)      przedwstępna umowa zbycia 30% udziałów w LOTOS Asfalt sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („LOTOS Asfalt”) („Umowa Przedwstępna Sprzedaży Udziałów w LOTOS Asfalt”) pomiędzy Spółką a Aramco Overseas Company B.V. („Aramco”), do której załącznikiem są wzory umów, które zawarte zostaną w dniu zamknięcia transakcji na podstawie Umowy Przedwstępnej Sprzedaży Udziałów w LOTOS Asfalt:

                              i.            umowy joint venture pomiędzy Spółką, PKN ORLEN, Aramco oraz LOTOS Asfalt, realizującej zobowiązanie do zbycia na rzecz niezależnego podmiotu trzeciego 30% udziału w spółce, do której aportem wniesiona została rafineria zlokalizowana w Gdańsku („Rafineria”) oraz zagwarantowanie temu podmiotowi uprawnień kontraktowych w zakresie ładu korporacyjnego (corporate governance);

                            ii.            umowy processingowej i umowy na odbiór produktów (offtake) pomiędzy Spółką, Spółką Hurtową (zgodnie z definicją poniżej) oraz LOTOS Asfalt, realizującej zobowiązanie do zawarcia z podmiotem wskazanym w lit. a) odpowiednich umów dotyczących produkcji i odbioru produktów wytwarzanych przez Rafinerię, w tym sprzedaży paliw;

                          iii.            umowy ramowej, dotyczącej utrzymywania zapasów obowiązkowych pomiędzy PKN ORLEN a Spółką Hurtową (zgodnie z definicją poniżej);

                           iv.            umowy ramowej, dotyczącej outsourcingu logistyki kolejowej paliw pomiędzy PKN ORLEN a Spółką Hurtową (zgodnie z definicją poniżej).

Umowa Przedwstępna Sprzedaży Udziałów w LOTOS Asfalt przewiduje, że zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży nastąpi m.in. pod warunkiem przeniesienia przez LOTOS Asfalt na inny podmiot działalności niezwiązanej z prowadzeniem Rafinerii processingowej, w tym:

Cena określona w Umowie Przedwstępnej Sprzedaży Udziałów w LOTOS Asfalt zostanie wyliczona w oparciu o formułęokreśloną w Umowie Przedwstępnej Sprzedaży Udziałów w LOTOS Asfalt, na którą składa się element stały w kwocie 1.149.632.000 zł (jeden miliard sto czterdzieści dziewięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące złotych) oraz element zmienny, zwiększający lub zmniejszający element stały w zależności od wysokości długu oraz kapitału obrotowego LOTOS Asfalt w dniu poprzedzającym podpisanie umowy przyrzeczonej.

Umowa Przedwstępna Sprzedaży Udziałów w LOTOS Asfalt zawiera katalog oświadczeń i zapewnień ze strony Spółki w odniesieniu do sprzedawanych udziałów oraz w odniesieniu do sytuacji biznesowej i kondycji LOTOS Asfalt w zakresie prowadzonej przez LOTOS Asfalt działalności rafineryjnej. Ponadto, Umowa Przedwstępna Sprzedaży Udziałów w LOTOS Asfalt przewiduje zwolnienie Aramco z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat wynikających ze specyficznych, wskazanych w Umowie Przedwstępnej Sprzedaży Udziałów w LOTOS Asfalt ryzyk. Łączna odpowiedzialność Spółki na podstawie Umowy Przedwstępnej Sprzedaży Udziałów w LOTOS Asfalt nie będzie przekraczać rzeczywiście zapłaconej przez Aramco na rzecz Spółki ceny sprzedaży.

Umowa Przedwstępna Sprzedaży Udziałów w LOTOS Asfalt zakłada, że pomiędzy LOTOS Asfalt a podmiotami z grupy kapitałowej Spółki zostaną zawarte umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (service level agreements), na podstawie których podmioty z grupy kapitałowej Spółki zobowiążą się do świadczenia określonych usług na rzecz LOTOS Asfalt na warunkach rynkowych.

Umowa Przedwstępna Sprzedaży Udziałów w LOTOS Asfalt zawiera klauzulę istotnej niekorzystnej zmiany (material adverse change), uprawniającą Aramco do odstąpienia od Umowy Przedwstępnej Sprzedaży Udziałów w LOTOS Asfalt w razie zaistnienia ściśle określonych w umowie zdarzeń.

Jednocześnie, Spółka informuje, że w zakresie odnoszącym się do zawarcia Umowy Przedwstępnej Sprzedaży Udziałów w LOTOS Asfalt niniejszy raport bieżący stanowi publikację informacji poufnej, której ujawnienie zostało opóźnione dnia 11 stycznia 2022 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

b)      przedwstępna umowa sprzedaży 100% udziałów w LOTOS SPV 1 sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Spółka Hurtowa”) („Umowa Przedwstępna Sprzedaży Udziałów w Spółce Hurtowej”), do której to spółki przed zawarciem umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów zostanie wydzielona zorganizowana część przedsiębiorstwa prowadzonego aktualnie przez LOTOS Paliwa sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („LOTOS Paliwa”) w zakresie hurtowej sprzedaży paliw („Działalność Hurtowa”), pomiędzy Spółką a Aramco.

Umowa Przedwstępna Sprzedaży Udziałów w Spółce Hurtowej przewiduje, że zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży nastąpi m.in. pod warunkiem przeniesienia przez LOTOS Paliwa Działalności Hurtowej na Spółkę Hurtową oraz ustanowienia w Spółce Hurtowej funkcji procesora (w tym w szczególności pozyskania wymaganych w tym celu decyzji administracyjnych).

Cena określona w Umowie Przedwstępnej Sprzedaży Udziałów w Spółce Hurtowej zostanie wyliczona w oparciu o formułęokreśloną w Umowie Przedwstępnej Sprzedaży Udziałów w Spółce Hurtowej, na którą składa się element stały w kwocie 1.048.432.000 zł (jeden miliard czterdzieści osiem milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych) oraz element zmienny, zwiększający lub zmniejszający element stały w zależności od wysokości długu oraz kapitału obrotowego Spółki Hurtowej w dniu poprzedzającym podpisanie umowy przyrzeczonej.

Umowa Przedwstępna Sprzedaży Udziałów w Spółce Hurtowej zawiera katalog oświadczeń i zapewnień ze strony Spółki w odniesieniu do sprzedawanych udziałów oraz w odniesieniu do sytuacji biznesowej i kondycji Działalności Hurtowej. Ponadto, Umowa Przedwstępna Sprzedaży Udziałów w Spółce Hurtowej przewiduje zwolnienie Aramco z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat wynikających ze specyficznych, wskazanych w Umowie Przedwstępnej Sprzedaży Udziałów w Spółce Hurtowej ryzyk. Łączna odpowiedzialność Spółki na podstawie Umowy Przedwstępnej Sprzedaży Udziałów w Spółce Hurtowej nie będzie przekraczać rzeczywiście zapłaconej przez Aramco na rzecz Spółki ceny sprzedaży.

Umowa Przedwstępna Sprzedaży Udziałów w Spółce Hurtowej zakłada, że pomiędzy Spółką Hurtową  a podmiotami z grupy kapitałowej Spółki zostaną zawarte umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (service level agreements), na podstawie których podmioty z grupy kapitałowej Spółki zobowiążą się do świadczenia określonych usług na rzecz Spółki Hurtowej na warunkach rynkowych.

Umowa Przedwstępna Sprzedaży Udziałów w Spółce Hurtowej zawiera klauzulę istotnej niekorzystnej zmiany (material adverse change), uprawniającą Aramco do odstąpienia od Umowy Przedwstępnej Sprzedaży Udziałów w Spółce Hurtowej w razie zaistnienia ściśle określonych w umowie zdarzeń.

Jednocześnie, Spółka informuje, że w zakresie odnoszącym się do zawarcia Umowy Przedwstępnej Sprzedaży Udziałów w Spółce Hurtowej niniejszy raport bieżący stanowi publikację informacji poufnej, której ujawnienie zostało opóźnione dnia 11 stycznia 2022 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

W zakresie logistyki paliw zawarte zostały następujące umowy:

a)      przedwstępna umowa zbycia 100% akcji LOTOS Terminale S.A. z siedzibą w Czechowicach Dziedzicach („LOTOS Terminale”) pomiędzy Spółką a Unimot Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Unimot Investments”), do której załącznikiem jest wzór umowy aportowej dotyczącej wniesienia czterech baz paliw PKN ORLEN zlokalizowanych w Gdańsku, Szczecinie, Gutkowie i Bolesławcu do LOTOS Terminale. Wskazana powyżej umowa aportowa zostanie zawarta pomiędzy PKN ORLEN a LOTOS Terminale po przejęciu przez PKN ORLEN kontroli nad Grupą LOTOS;

b)      warunkowa umowa składu paliw pomiędzy PKN ORLEN a Unimot Investments, umożliwiająca PKN ORLEN korzystanie z pojemności magazynowej w bazach paliw zlokalizowanych w Gdańsku, Szczecinie, Gutkowie i Bolesławcu po zbyciu akcji w LOTOS Terminale na rzecz Unimot Investments;

c)       warunkowa umowa przedwstępna najmu i rozliczenia nakładów pomiędzy PKN ORLEN a Unimot Investments i Unimot S.A., określająca zobowiązanie PKN ORLEN, Unimot Investments i Unimot S.A. do zawarcia umowy przyrzeczonej precyzującej warunki realizacji inwestycji w zakresie budowy infrastruktury służącej do magazynowania i transportu paliwa lotniczego na terenie dezinwestowanej w wykonaniu Zobowiązań bazy paliw w Szczecinie, której właścicielem i operatorem będzie LOTOS Terminale.

W zakresie działalności detalicznej zawarte zostały następujące umowy:

a)      przedwstępna umowa zbycia udziałów w LOTOS Paliwa („Umowa Przedwstępna Sprzedaży Udziałów w LOTOS Paliwa”), z której to spółki przed zawarciem umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów zostanie wydzielona m.in. Działalność Hurtowa, pomiędzy Spółką a MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company, realizująca zobowiązanie do zbycia na rzecz podmiotu działającego na polskim rynku detalicznej sprzedaży paliw 100% udziałów LOTOS Paliwa obejmującej następujący pakiet stacji paliw sieci detalicznej LOTOS znajdujących się na terenie Polski:

Umowa Przedwstępna Sprzedaży Udziałów w LOTOS Paliwa przewiduje, że zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży nastąpi m.in. pod warunkiem przeniesienia przez LOTOS Paliwa:

Cena określona w Umowie Przedwstępnej Sprzedaży Udziałów w LOTOS Paliwa zostanie wyliczona w oparciu o formułęokreśloną w Umowie Przedwstępnej Sprzedaży Udziałów w LOTOS Paliwa, na którą składa się element stały w kwocie 609.751.791 USD (sześćset dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden dolarów amerykańskich) oraz element zmienny, zwiększający lub zmniejszający element stały w zależności od wysokości długu oraz kapitału obrotowego LOTOS Paliwa w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającym miesiąc, w którym nastąpi podpisanie umowy przyrzeczonej. Umowa Przedwstępna Sprzedaży Udziałów zawiera klauzulę istotnej niekorzystnej zmiany (material adverse change), zgodnie z którą, w razie zajścia ściśle określonych w umowie zdarzeń cena za udziały w LOTOS Paliwa zostanie odpowiednio zmniejszona w oparciu o uzgodnioną formułę.

Umowa Przedwstępna Sprzedaży Udziałów w LOTOS Paliwa zawiera katalog oświadczeń i zapewnień ze strony Spółki w odniesieniu do sprzedawanych udziałów oraz w odniesieniu do sytuacji biznesowej i kondycji LOTOS Paliwa w zakresie Zbywanej Działalności Detalicznej. Ponadto, Umowa Przedwstępna Sprzedaży Udziałów w LOTOS Paliwa przewiduje zwolnienie MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat wynikających ze specyficznych, wskazanych w Umowie Przedwstępnej Sprzedaży Udziałów w LOTOS Paliwa ryzyk. Łączna odpowiedzialność Spółki na podstawie Umowy Przedwstępnej Sprzedaży Udziałów w LOTOS Paliwa nie będzie przekraczać rzeczywiście zapłaconej przez MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company na rzecz Spółki ceny sprzedaży.

Umowa Przedwstępna Sprzedaży Udziałów w LOTOS Paliwa zakłada, że w dniu zamknięcia transakcji na jej podstawie pomiędzy LOTOS Paliwa a podmiotami z grupy kapitałowej Spółki zostaną zawarte: (i) umowy o świadczenie usług w okresie przejściowym (transitional services agreements), (ii) umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (service level agreements), na podstawie których podmioty z grupy kapitałowej Spółki zobowiążą się do świadczenia określonych usług na rzecz LOTOS Paliwa na warunkach rynkowych, oraz (iii) warunkowa umowa licencji na znaki towarowe pomiędzy Spółką a MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company realizująca zobowiązanie do udzielenia nabywcy stacji paliw licencji na korzystanie ze znaków towarowych Spółki (takich jak Lotos, Navigator, Dynamic i inne) w określonym czasie niezbędnym na dokonanie rebrandingu ww. stacji paliw.

W zakresie paliwa lotniczego zawarte zostały następujące umowy:

a)      przedwstępna umowa zbycia 50% udziałów w LOTOS-Air BP Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („LOTOS-Air BP”) pomiędzy Spółką a Aramco;

b)      warunkowa umowa sprzedaży paliwa lotniczego pomiędzy PKN Orlen a LOTOS-Air BP realizująca zobowiązanie do zagwarantowania LOTOS-Air BP sprzedaży paliwa lotniczego;

c)       warunkowa umowa składu paliwa lotniczego w Olszanicy pomiędzy PKN ORLEN a LOTOS-Air BP realizująca zobowiązanie do zagwarantowania LOTOS-Air BP dostępu do pojemości magazynowej w terminalu położonym w Olszanicy, którego właścicielem i operatorem jest PKN ORLEN;

d)      warunkowa umowa świadczenia usług wsparcia pomiędzy PKN ORLEN, ORLEN Aviation sp. z o.o. a LOTOS-Air BP, realizująca zobowiązanie do wspierania przez PKN ORLEN działalności operacyjnej LOTOS-Air BP w przypadkach wystąpienia zdarzeń siły wyższej, jeżeli takie zdarzenia siły wyższej wpływają na zdolność operacyjną LOTOS-Air BP na lotnisku Chopina w Warszawie.

W zakresie asfaltu zawarte zostały m.in. następujące umowy:

a)      przedwstępna umowa zbycia 100% akcji w spółce LOTOS Terminale, która to spółka, przed zawarciem umowy przyrzeczonej sprzedaży akcji, nabędzie 100% udziałów w spółce LOTOS SPV 2 sp. z o.o. („Spółka Asfaltowa”), pomiędzy Spółką a Unimot Investments. Do Spółki Asfaltowej zostanie uprzednio wydzielona Działalność Asfaltowa. Umowa ta będzie realizowała wynikające ze Środków Zaradczych zobowiązanie do zbycia części przedsiębiorstwa LOTOS Asfalt, obejmującej Działalność Asfaltową lub alternatywnie do zawarcia z niezależnym podmiotem trzecim umowy dzierżawy tej części przedsiębiorstwa na określony czas;

b)      warunkowa umowa sprzedaży asfaltów pomiędzy Spółką a Unimot Investments.

W zakresie biopaliw zawarta została następująca umowa:

a)      przedwstępna umowa zbycia 100% udziałów w LOTOS Biopaliwa sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach („LOTOS Biopaliwa”) pomiędzy Spółką a Rossi Biofuel Zrt. realizująca zobowiązanie do zbycia wszystkich posiadanych przez Spółkę udziałów w spółce LOTOS Biopaliwa.

Zarówno nabywcy Środków Zaradczych, jak i warunki powyższych umów będą podlegały zatwierdzeniu przez Komisję na skutek wniosku złożonego przez PKN Orlen.

W ocenie Spółki opóźnienie przekazania informacji poufnej dotyczącej zawarcia Umowy Przedwstępnej Sprzedaży Udziałów w LOTOS Asfalt oraz Umowy Przedwstępnej Sprzedaży Udziałów w Spółce Hurtowej spełniało w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w MAR oraz w wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących opóźnienia ujawnienia informacji poufnych z dnia 20 października 2016 r.

W ocenie Spółki w opisywanych okolicznościach niezwłoczne ujawnienie informacji o zawartych umowach rodziło ryzyko naruszenia prawnie uzasadnionych interesów Spółki i jej grupy kapitałowej przez możliwy negatywny wpływ na realizację Środków Zaradczych jako całości. W ocenie Spółki ujawnienie informacji o zawarciu Umowy Przedwstępnej Sprzedaży Udziałów w LOTOS Asfalt oraz Umowy Przedwstępnej Sprzedaży Udziałów w Spółce Hurtowej mogłoby mieć wpływ na przebieg negocjacji ze stronami pozostałych umów wskazanych w niniejszym raporcie.

Ponadto, w opinii Spółki upublicznienie informacji o zawarciu Umowy Przedwstępnej Sprzedaży Udziałów w LOTOS Asfalt oraz Umowy Przedwstępnej Sprzedaży Udziałów w Spółce Hurtowej przed zakończeniem prac mających na celu wdrożenie Środków Zaradczych mogło spowodować niewłaściwą ocenę tej informacji i jej potencjalnego wpływu na wartość Spółki przez opinię publiczną. W ocenie Spółki nie istniały przesłanki wskazujące na to, iż opóźnienie ujawnienia Informacji Poufnej mogło wprowadzić w błąd opinię publiczną. W ocenie Spółki poufność Informacji Poufnej była zapewniona w szczególności poprzez wdrożone na poziomie grupy kapitałowej Spółki wewnętrzne procedury obiegu i ochrony informacji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 oraz art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.