logo

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Grupy LOTOS SA w dniu 13 maja 2005 roku
Raport nr 13/20052005-05-13

Zarząd Grupy LOTOS SA podaje do wiadomości uchwały podjęte przez ZWZ Grupy LOTOS SA, które odbyło się w dniu 13 maja 2005 roku. Jednocześnie Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż ZWZ odstąpiło od rozpatrzenia następujących punktów planowanego porządku obrad: 14. Odwołanie członków Rady Nadzorczej. 15. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej. 16. Powołanie członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję. Załączniki uchwały podjęte_ZWZ Grupa LOTOS SA.doc zał. do uchwały nr 3 skonsolidowane.pdf zał. do uchwały nr 3 sprawozdanie z działalności _GLSA.pdf zał. do uchwały nr 3 sprawozdanie finansowe.pdf zał. do uchwały nr 3 sprawozdanie z działalności_GKGL.pdf Uchwała numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, następującej treści: „Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1-3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. § 1 Obowiązki Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza się Panu Pawłowi Adamkowi. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.” Uchwała numer 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad, następującej treści: „Działając na podstawie art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującą uchwałę: § 1 Przyjmuje się zaproponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmujący następujące punkty: I. Otwarcie obrad Zgromadzenia. II. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. IV. Przyjęcie porządku obrad. V. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2004 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2004 r. VI. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy LOTOS SA za rok kończący się 31 grudnia 2004 r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Grupy LOTOS SA za rok kończący się 31 grudnia 2004 r. VII. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2004 r. VIII. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2004 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2004 r. IX. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy LOTOS SA za rok kończący się 31 grudnia 2004 r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Grupy LOTOS SA za rok kończący się 31 grudnia 2004 r. X. Podział zysku za rok kończący się 31 grudnia 2004 r. XI. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. XII. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. XIII. Przyznanie Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2004. XIV. Likwidacja Celowego Funduszu Prywatyzacyjno-Restrukturyzacyjnego. XV. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Uchwała numer 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2004 roku, następującej treści: „Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS SA, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 58/V/2005 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 142/V/2005, uchwala co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2004 rok obejmujące: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 3 034 119 tysięcy złotych, 3) rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym za rok kończący się 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości 534 416 tysięcy złotych, 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2004 r. w kwocie 1 999 446 tysięcy złotych, 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok kończący się 31 grudnia 2004 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 30 147 tysięcy złotych, 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.” Uchwała numer 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2004 roku, następującej treści: „Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS SA, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 59/V/2005 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 143/V/2005 uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2004 r.” Uchwała numer 5 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy LOTOS SA za rok kończący się 31 grudnia 2004 r, następującej treści: „Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS SA, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 60/V/2005 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 145/V/2005, uchwala co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupy LOTOS SA za rok kończący się 31 grudnia 2004 r. obejmujące: 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 3 326 954 tysiące złotych, 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok kończący się 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości 572 002 tysiące złotych, 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2004 r. w kwocie 2 081 336 tysięcy złotych, 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok kończący się 31 grudnia 2004 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 18 746 tysięcy złotych oraz bilansowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19 962 tysięcy złotych, 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.” Uchwała numer 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Grupy LOTOS SA za rok kończący się 31 grudnia 2004 r, następującej treści: „Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS SA, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 61/V/2005 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 146/V/2005, uchwala co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Grupy LOTOS SA za rok kończący się 31 grudnia 2004 r.” Uchwała numer 7 w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2004 r, następującej treści: „Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z uchwałami Zarządu nr 62/V/2005 oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 144/V/2005, uchwala następujący podział zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2004 r.: § 1 Zysk netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2004 r. w kwocie 534.416.195,15 złotych (słownie: pięćset trzydzieści cztery miliony czterysta szesnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych, 15/100) dzieli się w sposób następujący: 1 Dywidenda dla akcjonariuszy: 15.740.000,00 zł (co stanowi 2,94% zysku netto) i oznacza dywidendę przypadająca na jedna akcję w wysokości 20 groszy 2 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 798.000,00 zł (co stanowi 0,15% zysku netto) 3 Nagrody z zysku dla pracowników, 4.472.000,00 zł (co stanowi 0,84% zysku netto) 4 Świadczenia od nagród dla pracowników, 920.784,80 zł (co stanowi 0,17% zysku netto) 5 Zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, 512.485.410,35 zł (co stanowi 95,9% zysku netto) § 2 Ustala się dzień dywidendy na dzień 13 maja 2005 roku, tj. dzień powzięcia niniejszej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS SA § 3 Ustala się termin wypłaty dywidendy nie późniejszy niż 31 sierpnia 2005 roku.” Uchwała numer 8 w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi – Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS SA z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., następującej treści: „Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS SA, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej 149/V/2005, uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi - Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS SA z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.” Uchwała numer 9 w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS SA z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r, następującej treści: - „Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS SA, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 150/V/2004, uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Markowi Sokołowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS SA z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.” Uchwała numer 10 w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Kowalczykowi – Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS SA z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r, następującej treści: „Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS SA, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 151/V/2005, uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Wojciechowi Kowalczykowi - Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS SA z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.” Uchwała numer 11 w sprawie udzielenia absolutorium Stanisławowi Łańcuckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r, następującej treści: „Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS SA uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Stanisławowi Łańcuckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.” Uchwała numer 12 w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Węsierskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r, następującej treści: „Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS SA uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Jerzemu Węsierskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.” Uchwała numer 13 w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Bąkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 27 sierpnia 2004 r, następującej treści: „Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS SA uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Magdalenie Bąkowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 27 sierpnia 2004 roku.” Uchwała numer 14 w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Namieśnikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r, następującej treści: „Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS SA uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Jackowi Namieśnikowi - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.” Uchwała numer 15 w sprawie udzielenia absolutorium Zygmuntowi Parczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r, następującej treści:
„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS SA uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Zygmuntowi Parczewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.” Uchwała numer 16 w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Sęk – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r, następującej treści: „Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS SA uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Adamowi Sęk - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.” Uchwała numer 17 w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Urbanowi – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r, następującej treści: „Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS SA uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Grzegorzowi Urbanowi - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.” Uchwała numer 18 w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Wrzesień – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r, następującej treści: „Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS SA uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Krzysztofowi Wrzesień - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.” Uchwała numer 19 w sprawie udzielenia absolutorium Tadeuszowi Zielińskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r, następującej treści: „Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS SA uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Tadeuszowi Zielińskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.” Uchwała numer 20 w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Zawadzkiej – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 8 grudnia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r, następującej treści: „Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS SA uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Beacie Zawadzkiej - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 8 grudnia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.” Uchwała numer 21 w sprawie przyznania Pawłowi Olechnowiczowi - Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2004, następującej treści: „Działając na podstawie § 9 pkt 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS SA na wniosek Rady Nadzorczej wyrażony uchwałą nr 155/V/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku, mając na uwadze wkład pracy wniesiony w znaczącą poprawę wyniku finansowego Grupy LOTOS SA oraz wzmocnienie pozycji rynkowej Spółki i efektywne wdrażanie restrukturyzacji korporacyjnej, uchwala co następuje: § 1 Przyznaje się Panu Pawłowi Olechnowiczowi – Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS SA nagrodę roczną za 2004 rok w wysokości 36.878,25 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem 25/100 złotych) brutto, co stanowi maksymalną wysokość nagrody rocznej za 2004 roku, jaka może być przyznana Prezesowi Zarządu i która nie przekracza trzykrotności jego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.” Uchwała numer 22 w sprawie likwidacji Funduszu Celowego Prywatyzacyjno-Restrukturyzacyjnego, następującej treści: „Działając na podstawie § 9 pkt 11 Statutu Spółki oraz stosownie do pkt 13 Zasad Gospodarowania Funduszem Celowym Prywatyzacyjno-Restrukturyzacyjnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS SA po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 51V/2005 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 141/V/2005, uchwala co następuje: § 1 Likwiduje się Fundusz Celowy Prywatyzacyjno-Restrukturyzacyjny i przeznacza się środki w nim zgromadzone na kapitał zapasowy Spółki.”