logo

Zamieszczenie na stronie internetowej Grupy LOTOS S.A. oświadczenia na temat informacji niefinansowych za 2021 rok
Raport nr 6/20222022-03-23

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że oświadczenie na temat informacji niefinansowych obejmujące dane dotyczące Spółki oraz jej grupy kapitałowej za rok 2021 zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki: https://inwestor.lotos.pl/193/r,2021/raporty_i_dane/raporty_roczne

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych zostało zawarte jako rozdział 13 w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2021.

Podstawa prawna: §5 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.