logo

Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał
Raport nr 9/20222022-05-20

Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 („Spółka”) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 17 czerwca 2022 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2021.

6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2021.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i jej Grupy Kapitałowej za rok 2021.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za rok 2021, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych: jednostkowego i skonsolidowanego za 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu i Grupy Kapitałowej LOTOS za 2021 r., a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 r.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2021 r.

10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2021.

11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2021.

12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i jej Grupy Kapitałowej za rok 2021.

13. Podział zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2021.

14. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

15. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

16. Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za rok 2021.

17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Dokumenty, o których mowa w punktach nr 5-7 oraz nr 10-12 porządku obrad, zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości i są dostępne na stronie internetowej Spółki pod poniższym adresem: https://inwestor.lotos.pl/193/raporty_i_dane/raporty_roczne

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Załączniki

Uzasadnienie uchwał
Projekty uchwał
Informacja dodatkowa ZWZ 2022
Grupa LOTOS_Ocena sprawozdania o wynagrodzeniach_21
16.1_Uchwała RN nr 293_XI_2022 z dnia 19_05_2022_sprawozdanie wynagrodzenia
9.1_Uchwała Zarządu nr 118_XI_2022 z dnia 16_03_2022
8.2_Uchwała RN nr 291_XI_2022 z dnia 19_05_2022_sprawozdanie wyniki oceny
8.1_Uchwała RN nr 294_XI_2022 z dnia 19_05_2022_sprawozdanie