logo

Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał
Raport nr 17/2022 2022-06-20

Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym  w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 („Spółka”) działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 20 lipca 2022 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Powzięcie uchwały w sprawie połączenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku („PKN ORLEN”) z Grupą LOTOS Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), podwyższenia kapitału zakładowego PKN ORLEN oraz zgody na proponowane zmiany Statutu PKN ORLEN.
  6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się na stronie Spółki w zakładce Walne Zgromadzenia.

Ponadto Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu informacje dodatkowe, projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. wraz z uzasadnieniami.

Plan Połączenia oraz inne dokumenty publikowane przez Spółkę w związku z Połączeniem dostępne są na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki w zakładce Połączenie z PKN Orlen pod adresem https://inwestor.lotos.pl/.

Podstawa prawna:  § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Projekt uchwały
Informacje dodatkowe
Uzasadnienie dla projektu uchwały