logo

Zawarcie trójstronnej umowy znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS SA, LOTOS Partner Sp. z o.o. i Neste Polska Sp. z o.o. w miejsce rozwiązanej umowy handlowej.
Raport nr 13/20062006-02-03

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż w dniu 2 lutego 2006 r. Neste Polska Sp. z o.o., LOTOS Partner Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Grupy LOTOS SA) oraz Grupa LOTOS S.A. podpisały umowę znaczącą, która dotyczy sprzedaży paliw płynnych na rzecz Neste Polska Sp. z o.o. Umowa została zawarta na czas określony i wygasa w dniu 31 grudnia 2008 r. Szacunkowa wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi 2.400.000 tys. złotych PLN. Umowa przewiduje kary umowne, których szacowana, maksymalna wysokość wynosi 55.000 tys. PLN. Umowa nie zawiera zapisów, które uniemożliwiałyby dochodzenie dodatkowych kwot na zasadach ogólnych. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacunkowa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS SA. Jednocześnie Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż w dniu 2 lutego 2005 roku w związku z zawarciem opisanej wyżej trójstronnej umowy, LOTOS Partner Sp. z o.o. i Neste Polska Sp. z o.o. rozwiązały wcześniejszą umowę na sprzedaż paliw płynnych z dnia 1 stycznia 2004 r. W związku z faktem podpisania nowej umowy pomiędzy Neste Polska Sp. z o.o., LOTOS Partner Sp. z o.o. oraz Grupą LOTOS S.A. nie przewiduje się znaczących skutków finansowych rozwiązania powyższej umowy. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.3 i pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.