logo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 20 lipca 2022 roku
Raport nr 21/20222022-07-20

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) podaje w załączniku do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. („NWZ”) w dniu 20 lipca 2022 roku.

NWZ rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad. Podczas obrad NWZ trzech Akcjonariuszy zgłosiło sprzeciw do podjętej uchwały NWZ numer 3, w sprawie połączenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku („PKN ORLEN”) ze Spółką, podwyższenia kapitału zakładowego PKN ORLEN oraz zgody na proponowane zmiany Statutu PKN ORLEN.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Uchwały podjęte na NWZ Grupy LOTOS 20.07.2022