logo

Nabycie przez Grupę LOTOS S.A. udziałów spółki LOTOS Tank Sp. z o.o.
Raport nr 13/20072007-04-11

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2007 r. Grupa LOTOS S.A. zawarła ze spółką LOTOS Jasło S.A. (kontrolowaną przez Emitenta w 80,01%) umowę zakupu 700 udziałów spółki LOTOS Tank Sp. z o.o. (dotychczas zależną od Emitenta w 30%). Udziały, których dotyczy powyższa umowa, o łącznej wartości nominalnej 350 tys. zł, są równe, niepodzielne i stanowią 70% kapitału zakładowego LOTOS Tank Sp. z o.o. Grupa LOTOS S.A. nabyła udziały LOTOS Tank Sp. z o.o. za cenę 642,5 tys. zł wykorzystując własne środki finansowe. Podstawowym przedmiotem działalności spółki LOTOS Tank Sp. z o.o. jest handel hurtowy produktami naftowymi. W wyniku transakcji Grupa LOTOS S.A. stała się właścicielem 1 000 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki LOTOS Tank Sp. z o.o. Nabycie udziałów spółki przez Grupę LOTOS S.A. jest elementem realizacji strategii i wynika z wdrażanego konsekwentnie programu porządkowania struktury Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. oraz programu restrukturyzacji Rafinerii Południowych. Wartość ewidencyjna będących przedmiotem umowy aktywów w księgach rachunkowych LOTOS Jasło S.A. wynosi 355,2 tys. zł. Aktywa będące przedmiotem transakcji uznano za znaczące ze względu na fakt, iż nabywane udziały stanowią powyżej 20% udziałów w spółce LOTOS Tank Sp. z o.o. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.