logo

Decyzja ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy
Raport nr 14/20052005-05-13

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż w dniu 13 maja 2005 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę dotyczącą podziału zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2004 roku. Na podstawie ww. uchwały Spółka przeznaczy na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 15.740.000 zł, co stanowi 2,94% zysku netto i oznacza dywidendę przypadającą na jedną akcję w wysokości 20 groszy. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło prawo do wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy posiadających akcje w dniu 13 maja 2005 roku, tj. w dniu ZWZ Grupy LOTOS SA oraz termin wypłaty dywidendy nie późniejszy niż 31 sierpnia 2005 roku.