logo

Zawarcie trójstronnej umowy znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS SA, LOTOS Partner Sp. z o.o. i BP Polska Sp. z o.o.
Raport nr 15/20062006-02-13

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż w dniu 13 lutego 2006 r. BP Polska Sp. z o.o., LOTOS Partner Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Grupy LOTOS SA) oraz Grupa LOTOS S.A. podpisały umowę znaczącą, która dotyczy sprzedaży paliw płynnych na rzecz BP Polska Sp. z o.o. Umowa została zawarta na czas określony i wygasa w dniu 31 grudnia 2006 r. Szacunkowa wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi 1.030.000 tys. PLN. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacunkowa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS SA. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.