logo

Termin oraz porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 24/20082007-04-12

Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 §1 ksh i §8 ust. 1-4 i 6 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się 28 maja 2007 roku o godzinie 11.00 w Hotelu Holiday Inn w Gdańsku, ul. Podwale Grodzkie 9. Porządek obrad: 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2006 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2006 r. 6) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2006 r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2006 r. 7) Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2006 r. 8) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2006 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2006 r. 9) Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2006 r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2006 r. 10) Podział zysku za rok kończący się 31 grudnia 2006 r. 11) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 12) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 13) Przyznanie Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2006. 14) Zmiany w Statucie Spółki. 15) Wyrażenie zgody na połączenie Grupy LOTOS S.A. z LOTOS Partner Sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku LOTOS Partner Sp. z o.o. na Grupę LOTOS S.A. 16) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 17) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Informacje dodatkowe: 1. Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. 2. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem jego odbycia tj. do dnia 21 maja 2007 roku, złożone zostanie w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135 (w godz. 8.00-15.00) imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, z którego treści wynikać będzie w szczególności, że świadectwo zostało wydane w celu złożenia w Spółce w związku ze Zgromadzeniem oraz że akcje pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Zgromadzenia. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §39 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.