logo

Aktualizacja treści prospektu w zakresie prognozy wybranych pozycji rachunku zysków i strat Emitenta
Raport nr 16/20052005-05-16

W nawiązaniu do zaprezentowanej w Prospekcie Emisyjnym prognozy wyników jednostkowych Emitenta na 2005 rok Zarząd Grupy LOTOS SA informuje iż w związku z faktem, że prognozę sporządzono zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości, a prezentacja wyników w 2005 roku prowadzona będzie zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zgodnie z tymi standardami prognoza wyników kształtuje się w następujący sposób.

2005 r. Przychody ze sprzedaży 6 902 435 Zysk operacyjny 293 546 Amortyzacja 170 673 Zysk netto 314 918

Różne kwoty zysku operacyjnego i zysku netto w obu prognozach wynikają z innej kwoty amortyzacji, spowodowanej nową wyceną majątku według wartości godziwej. Różnica w przychodach wynika z wyłączenia z przychodów ze sprzedaży podatku akcyzowego i opłaty paliwowej.