logo

Zbycie aktywów finansowych o znaczącej wartości przez LOTOS Czechowice SA
Raport nr 16/20062006-02-17

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż w dniu 16 lutego 2006 r. LOTOS Czechowice SA (spółka w 80,04% zależna od Grupy LOTOS S.A.) podpisała umowę zbycia na rzecz firmy Paul Klacska Sp. z o.o. 100% udziałów posiadanych w spółce RC Transport Sp. z o.o., to jest 3.213 udziałów o wartości nominalnej 500 PLN za jeden udział i łącznej wartości nominalnej 1.606,5 tys. PLN. Cena sprzedaży wszystkich udziałów wynosi 2.800 tys. PLN. Wartość ewidencyjna 100% udziałów RC Transport Sp. z o.o. w księgach LOTOS Czechowice SA wynosi 837 tys. PLN. Zbycie prawa własności przez LOTOS Czechowice SA nastąpi po spełnieniu łącznie następujących warunków: - zawarcie przez Kupującego umowy transportowej z LOTOS Paliwa Sp. z o.o. (spółką w 100% zależną od Grupy LOTOS SA) - uiszczeniu zapłaty za udziały na rzecz LOTOS Czechowice SA. Opisana powyżej transakcja wynika z realizowanego programu porządkowania struktury Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS SA oraz programu restrukturyzacji Rafinerii Południowych. Aktywa finansowe będące przedmiotem transakcji uznano za znaczące ze względu na fakt, iż zbywane udziały stanowią powyżej 20% udziałów spółki RC Transport Sp. z o.o. Pomiędzy Grupą LOTOS SA oraz osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Grupę LOTOS SA, a firmą Paul Klacska Sp. z o.o. oraz osobami nią zarządzającymi nie występują powiązania. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.