logo

Aktualizacja Prospektu Emisyjnego Grupy LOTOS SA – zawarcie aneksu do umowy pomiędzy Rafinerią Czechowice S.A. a spółką Eko-Open Sp. z o.o.
Raport nr 17/20052005-05-17

W związku z powzięciem przez Grupę LOTOS SA informacji o podpisaniu w dniu 13 maja 2005 roku aneksu do umowy pomiędzy Rafinerią Czechowice S.A. a spółką Eko-Open Sp. z o.o., wprowadza się następujące zmiany do Prospektu Emisyjnego: Rozdział V, pkt 11.8.4, str. 189. Zmienia się treść trzeciego akapitu tego punktu z: „Termin wykonania inwestycji planowany jest na dzień 15 maja 2005 roku” na „Termin wykonania inwestycji planowany jest na dzień 31 lipca 2005 roku”