logo

Zmiana struktury kapitału zakładowego LOTOS Parafiny Sp. z o.o.
Raport nr 17/20062006-02-20

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 23 stycznia 2006 roku przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany struktury kapitału zakładowego spółki LOTOS Parafiny Sp. z o.o. Po zarejestrowaniu zmian 100% kapitału zakładowego spółki LOTOS Parafiny Sp. z o.o. należy do Grupy LOTOS SA. Kapitał dzieli się na 19.783 udziały o wartości 1.000 PLN za jeden udział, z których wynika 19.783 głosów. Zmiana struktury kapitału LOTOS Parafiny Sp. z o.o. jest następstwem zawartej w dniu 16 grudnia 2005 roku umowy pomiędzy Grupą LOTOS SA, Rafinerią Jasło S.A., RC Parafiny oraz Chemipetrol Sp. z o.o., na podstawie której Grupa LOTOS S.A. nabyła 14.639 udziałów w spółce LOTOS Parafiny Sp. z o.o. (raport bieżący nr 93/2005 z dnia 16 grudnia 2005 roku). Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.