logo

Treść nowego tekstu jednolitego Statutu Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 28/20092008-03-18

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie zarejestrowania zmian w Statucie Grupy LOTOS S.A. dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 lutego 2008 roku. 1. § 9 dodaje się pkt 19 w brzmieniu: „19) wyrażanie zgody na wdrażanie programów motywacyjnych.” 2. W § 13 ust. 2 skreśla się pkt 10 w brzmieniu: „10) zatwierdzanie strategii wieloletnich,.” a w jego miejsce wpisuje się pkt 10 w brzmieniu: „10) zatwierdzanie strategii Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.” 3. Skreśla się §13 ust. 4. w brzmieniu: "Zarząd zobowiązany jest do przedstawiania Radzie Nadzorczej strategii wieloletnich spółek zależnych” Jednocześnie Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść nowego tekstu jednolitego Statutu Grupy LOTOS S.A., który został sporządzony przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie upoważnienia danego jej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 lutego 2008 roku. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §39 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.