logo

Aktualizacja Prospektu Emisyjnego Grupy LOTOS SA – zawarcie aneksu do umowy pomiędzy Rafinerią Czechowice S.A. a firmą Pol-Eko-Tech Małgorzata Listwan-Kostka
Raport nr 18/20052005-05-18

W związku z powzięciem przez Grupę LOTOS SA informacji o podpisaniu w dniu 16 maja 2005 roku aneksu do umowy pomiędzy Rafinerią Czechowice S.A. a firmą Pol-Eko-Tech Małgorzata Listwan-Kostka, wprowadza się następujące zmiany do Prospektu Emisyjnego: Rozdział V, pkt 11.8.6, str. 191. Zmienia się fragment treści drugiego akapitu tego punktu z: „…, nie dalej jednak niż do dnia 30 kwietnia 2005 roku.” na „…, nie dalej jednak niż do dnia 31 grudnia 2005 roku.”