logo

Tekst jednolity Statutu Grupy LOTOS SA
Raport nr 18/20062006-02-28

Zarząd Grupy LOTOS SA w związku z otrzymaniem w dniu wczorajszym postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku z dnia 20 lutego 2006 r. o zarejestrowaniu zmian w Statucie Grupy LOTOS SA w Krajowym Rejestrze Sądowym, przekazuje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu uwzględniający powyższe zmiany. Treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz zmiany dokonane uchwałą NWZ Grupy LOTOS SA z dnia 30 stycznia 2006 r. zostały przekazane w raporcie bieżącym nr 9/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §39 ust.1 pkt.2 b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.