logo

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 18/20072007-05-09

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z dnia 8 maja 2007 roku podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2007, 2008 oraz 2009 została spółka Deloitte Audyt Sp. z o.o. ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez KIBR pod numerem 73. Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. dokonała wyboru spółki Deloitte Audyt Sp. z o.o. na podstawie § 13 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki oraz § 2 ust 1 pkt 4 Regulaminu Rady Nadzorczej. Umowa z biegłym rewidentem zostanie zawarta na okres trzech lat i obejmować będzie następujący zakres prac: -przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2007, 2008 oraz 2009 sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej; -przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2007, 2008 oraz 2009 sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej; -dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za I półrocze 2007, 2008 oraz 2009 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej; -dokonanie przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za I półrocze 2007, 2008 oraz 2009 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Grupa Lotos S.A. korzystała z usług spółki Deloitte&Touche Audit Services Sp. z o.o. do zbadania sprawozdania finansowego Rafinerii Gdańskiej S.A. (poprzednia nazwa Grupy LOTOS S.A.) za rok 1995. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.