logo

Zawarcie trójstronnej umowy znaczącej pomiędzy ConocoPhillips Poland Sp. z o.o. a LOTOS Partner Sp. z o.o. i Grupą LOTOS S.A.
Raport nr 19/20062006-03-06

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje o zawarciu w dniu 6 marca 2006 r. pomiędzy ConocoPhillips Poland Sp. z o.o. a LOTOS Partner Sp. z o.o. (spółką w 100% zależną od Grupy LOTOS S.A.) i Grupą LOTOS S.A. trójstronnej umowy znaczącej, dotyczącej sprzedaży i dostawy paliw płynnych na rzecz ConocoPhillips Poland Sp. z o.o. Szacunkowa wartość umowy, która została zawarta na czas określony i wygasa w dniu 31 grudnia 2006 r., wynosi 1.000.000 tys. PLN. Maksymalna wysokość kar wynikających z Umowy szacowana jest na 25.000 tys. PLN. Umowa nie zawiera zapisów, które uniemożliwiałyby dochodzenie dodatkowych kwot na zasadach ogólnych. Umowa została zawarta na standardowych warunkach rynkowych i uznana za znaczącą ze względu na jej wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.