logo

Opinia Rady Nadzorczej
Raport nr 19/20072007-05-14

Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz pkt 18 "Dobrych praktyk w spółkach publicznych" Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Grupa LOTOS za rok 2006, Opinią i Raportem niezależnego biegłego rewidenta dołączonymi do Sprawozdania finansowego, Sprawozdaniem Zarządu do Sprawozdania finansowego za 2006 rok, a także z Pismem Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Spółki, przedkłada walnemu zgromadzeniu stanowisko i ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej Grupa LOTOS S.A. W 2006 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Grupa LOTOS S.A. wyniosły 12 810,8 mln zł i wzrosły o 32,8% w stosunku do 2005 roku. Wzrost poziomu przychodów wynikał przede wszystkim z wyższej masy sprzedaży w jednostce dominującej oraz wyższych jednostkowych cen sprzedaży. Skonsolidowany zysk operacyjny za 2006 rok osiągnął wysokość 798,4 mln zł i obniżył się w porównaniu z rokiem 2005 o 271,5 mln zł, tj. o 25,4%. Z kolei zysk netto Grupy Kapitałowej Grupa LOTOS S.A. (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) w 2006 roku wyniósł 679,9 mln zł i był niższy niż w poprzednim roku o 25,7%. Decydujący wpływ na takie ukształtowanie się wyników finansowych miały: obniżenie średniego poziomu marży rafineryjnej, a także powiększająca zysk operacyjny w I kwartale 2005 roku ujemna wartość firmy w wysokości 266,6 mln zł, związana z rozpoznaniem nadwyżki udziału w aktywach netto nad ceną nabycia przejętych w dniu 3 lutego 2005 roku Rafinerii Południowych i Petrobalticu. Uwzględniając wspomniane przeszacowanie i dokonując korekty wyników finansowych Spółki w 2005 roku o wpływ przeszacowania, a następnie porównując tak skorygowane wyniki do wyników w 2006 roku okazuje się, iż wynik operacyjny w 2006 roku obniżył się o 4,9 mln zł, tj. o 0,6 %, a wynik netto zanotował wzrost o 31,4 mln zł, tj. o 4,8%. Jednocześnie w ocenie Rady rok 2006 był okresem intensywnej pracy nad przygotowaniem i realizacją zatwierdzonej 27 czerwca 2006 roku „Strategii Grupy LOTOS do 2012 roku”, zakładającej istotne przyspieszenie budowy wartości Spółki dla akcjonariuszy poprzez zdynamizowanie wykorzystania potencjału w trzech obszarach działalności (tj. w obszarze poszukiwań, wydobycia i dywersyfikacji pozyskania surowca, obszarze rafineryjnym i obszarze rynkowym). Realizacja Strategii odbywała się w oparciu o kluczowe projekty rozwojowe, w szczególności Program Kompleksowego Rozwoju Technicznego (PKRT), Projekt PROSTA, program rozwoju i optymalizacji struktur handlowych, program doskonałości operacyjnej i zarządczej oraz przygotowywany program rozwoju w obszarze poszukiwań, rozpoznawania i wydobycia ropy naftowej, a także restrukturyzacji aktywów Rafinerii Południowych. W przypadku projektu PKRT działania ukierunkowane były na przeprowadzenie dalszych prac w zakresie rozwoju technicznego oraz negocjacje umów w różnych obszarach Projektu, zostały podpisane kontrakty na realizację integracyjnego projektu bazowego, instalacji hydroodsiarczania olejów napędowych i budowy nowej instalacji destylacji ropy (CDU). W zakresie projektu PROSTA działania Zarządu, zmierzające do budowy nowoczesnej, ogólnopolskiej sieci stacji paliw LOTOS, skupiły się na kontynuacji rozbudowy sieci stacji własnych i partnerskich oraz włączeniu do sieci Grupy LOTOS nabytych stacji ESSO i Slovnaft. Z kolei w odniesieniu do Rafinerii Południowych, kontynuowane były działania dostosowujące spółki LOTOS Czechowice i LOTOS Jasło do funkcjonowania w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS. W opinii Rady Nadzorczej, rok 2006 był okresem wypracowywania nowych dróg rozwoju identyfikacji optymalnych form organizacji i zarządzania, a w szczególności uwzględniania w programach i działalności możliwości dywersyfikacji kierunków pozyskania ropy naftowej, zapewnienia logistyki, zwiększenia zapasów obowiązkowych, dostosowywania PKRT do zmieniającego się otoczenia rynkowego. Działania te systematycznie poprawiają pozycję rynkową Spółki i z pewnością przekładać się będą w dalszym ciągu na jej rozwój i wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy. Rada Nadzorcza, w wyniku szczegółowych prac nad oceną sprawozdań finansowych Spółki za rok 2006, przeprowadzonych w: Komitecie Audytu, Komitecie Strategii i Rozwoju oraz Komitecie Wynagrodzeń, zaleciła działania oraz przedstawiła swoje opinie i uwagi w następujących obszarach: - zasad wdrażania „Strategii Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do roku 2012”, - nadzoru i odpowiedzialności za realizację PKRT, -kierunków i zagadnień finansowych związanych z dywersyfikacją dostaw ropy naftowej, -dostosowania struktury organizacyjnej Spółki w zakresie zarządzania ryzykiem, -wdrażania modelu zarządzania procesowego, - budowy zintegrowanego systemu ochrony informacji, - polityki kadrowej, -intensyfikacji rozpoznania i wydobycia ropy naftowej na Morzu Bałtyckim, - zamierzeń restrukturyzacyjnych w rafineriach południowych, - zarządzanie kosztami stałymi, - zarządzanie przepływami finansowymi w ramach Grupy Kapitałowej, -podziału zysku netto Spółki za 2006 rok, zalecając rozważenie nie wypłacania dywidendy ze względu na realizację programu PKRT, wzrost zapasów obowiązkowych oraz koszty dywersyfikacji zaopatrzenia w surowce. Biorąc pod uwagę perspektywy rozwoju Spółki w roku bieżącym oraz powyższe opinie i zalecenia Komitetów Audytu, Strategii i Rozwoju oraz Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza ocenia sytuację Spółki jako dobrą oraz stabilną finansowo.