logo

Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej LOTOS na 2005 rok
Raport nr 20/20052005-05-20

Zarząd Grupy LOTOS SA przekazuje do publicznej wiadomości prognozę skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej LOTOS na 2005 rok. Prognoza została przygotowana z zastosowaniem polskich standardów rachunkowości oraz MSSF. 1. Wybrane prognozowane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej LOTOS (w tys. zł) zgodne z MSSF Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi: 8 402 655,6 Amortyzacja: 256 837,1 Zysk na działalności operacyjnej: 487 096,2 Zysk netto: 403 774,3 2. Wybrane prognozowane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej LOTOS (w tys. zł) według polskich standardów rachunkowości Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi: 12 405 870,8 Amortyzacja: 217 923,5 Zysk na działalności operacyjnej: 530 716,8 Zysk netto: 440 001,3 Podstawy i istotne założenia, przy których została opracowana prognoza, są tożsame z założeniami przyjętymi dla prognozy wyniku jednostkowego Grupy LOTOS SA, zawartego w prospekcie emisyjnym i uwzględniają: średnioroczny kurs USD w 2005 roku; średnioroczną cenę baryłki ropy naftowej typu Brent w 2005 roku; średnioroczną inflację w Polsce w 2005 roku; zwiększenie w 2005 roku udziału Grupy LOTOS SA w krajowym rynku paliw; wpływy z emisji Akcji Serii B Grupy LOTOS SA. Prognoza nie uwzględnia wpływu na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS wyceny wartości firmy dokonanej oddzielnie dla każdej ze spółek nabytych w dniu 3 lutego 2005 r. i podlegających konsolidacji za rok kończący się 31 grudnia 2005 r. (Rafineria Czechowice SA (80,04%), Rafineria Jasło SA (80,01%), Petrobaltic SA (69,00%)). Grupa LOTOS SA jest obecnie w trakcie dokonywania niezależnej wyceny wartości aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych przejętych spółek. Wyniki dokonanej wyceny mogą spowodować zmiany w prognozowanych pozycjach skonsolidowanego rachunku zysku i strat (w szczególności w pozycji amortyzacja). Możliwość realizacji prognoz będzie monitorowana przez spółkę w oparciu o analizę przychodów i poniesionych kosztów. Ocena możliwości realizacji prognoz oraz ewentualna ich weryfikacja będzie dokonywana przez wyznaczoną do tych celów komórkę organizacyjną. Zarząd w oparciu o uzyskane dane, będzie dokonywał oceny możliwości realizacji prognoz oraz ewentualnej ich korekty wraz ze wskazaniem kryteriów tej oceny. Informacje dotyczące możliwości realizacji prognoz będą zamieszczane w raportach okresowych Grupy LOTOS SA za poszczególne kwartały roku 2005. Istotne rozbieżności względem prognoz będą ogłaszane w formie raportu bieżącego.