logo

Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o.
Raport nr 20/20062006-03-07

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 17 lutego 2006 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. do wysokości 12.374 tys. PLN. Po podwyższeniu kapitał zakładowy spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. dzieli się na 24.748 udziałów o wartości nominalnej 500 PLN za jeden udział, z których wynika 24.748 głosów. Podwyższenie kapitału nastąpiło w drodze wniesienia przez Grupę LOTOS S.A. wkładów pieniężnych w wysokości 4.300 tys. PLN. w wyniku czego Grupa LOTOS S.A. zwiększyła swój udział w kapitale zakładowym spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. z 5,6% do 38,4%. Po zarejestrowaniu podwyższeniu struktura kapitału zakładowego spółki LOTOS Park Technologiczny kształtuje się następująco: - Grupa LOTOS S.A. posiada 9.500 udziałów o łącznej wartości 4.750 tys. PLN, - LOTOS Czechowice S.A. (Grupa LOTOS S.A. posiada 80,04% kapitału akcyjnego LOTOS Czechowice S.A.) posiada 9.782 udziałów o łącznej wartości 4.891 tys. PLN, - CBA RACER Sp. z o.o. (spółka zależna LOTOS Czechowice S.A.) posiada 2.532 udziałów o łącznej wartości 1.266 tys. PLN, - RC REMO Sp. z o.o. (spółka zależna LOTOS Czechowice S.A.) posiada 2.834 udziałów o łącznej wartości 1.417 tys. PLN, - Kolaja&Partners Sp. z o.o. posiada 100 udziałów o łącznej wartości 50 tys. PLN. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.