logo

Rejestracja akcji Grupy LOTOS SA w KDPW
Raport nr 21/20052005-05-20

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwałą nr 267/05 z dnia 20 maja 2005 roku postanowił przyznać spółce Grupa LOTOS SA status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w typie EMITENT i przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych: - 20.470.660 (dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Grupa LOTOS SA, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, i oznaczyć je kodem PLLOTOS00025; - 58.229.340 (pięćdziesiąt osiem milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści) akcji zwykłych imiennych serii A spółki Grupa LOTOS SA, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, i oznaczyć je kodem PLLOTOS00033.