logo

Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną
Raport nr 42/20052005-05-25

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje o zawarciu w dniu 24 maja 2005r przez Lotos Paliwa Sp. z o.o. (spółkę w 100% zależną od emitenta) umowy znaczącej z „POL-OIL-COMPANY” Sp. z o.o. Przedmiotem ww. umowy jest sprzedaż paliw przez Lotos Paliwa Sp. z o.o. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Jest szacunkowa wartość w okresie 5 lat/jej obowiązania/ wynosi 1,5 mld PLN. Umowa przewiduje kary w wysokości 20 PLN za każdy nie wydany przez Sprzedającego/odebrany przez Kupującego m3 paliw zgodnie z zawartą umową. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość wyżej wymienionych kar. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.

Wartość umowy w tys. zł: 1500,00