logo

Zawarcie umowy przyrzeczonej pomiędzy LOTOS Paliwa Sp. z o.o. a spółką Slovnaft Polska SA
Raport nr 22/20062006-03-09

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 76/2005 z dnia 28 września 2005 r. dotyczącego zawarcia przez spółkę LOTOS Paliwa Sp. z o.o. (w 100% kontrolowaną przez Grupę LOTOS SA) przedwstępnej warunkowej umowy na zakup sieci stacji paliw Slovnaft w Polsce od spółki Slovnaft Polska SA, Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż po dopełnieniu wszystkich warunków zawieszających tejże umowy w dniu 9 marca 2006 r. LOTOS Paliwa Sp. z o.o. sfinalizowała opisaną transakcję ze Slovnaft Polska S.A. poprzez zawarcie umowy przyrzeczonej. Przedmiotem transakcji jest nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Slovnaft Polska S.A., w skład której wchodzą: - 12 własnych stacji paliw zlokalizowanych na terenie południowej Polski, w obszarze strategicznym dla rozwoju sieci LOTOS - 2 nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod budowę nowych stacji paliw, z czego umowa na zakup jednej nieruchomości jest umową warunkową. W ramach transakcji zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółka LOTOS Paliwa przejmie współpracę z wybranymi franczyzobiorcami Slovnaft Polska S.A. Zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa Slovnaft Polska S.A. jest kolejnym, po zakupie 39 stacji ESSO, istotnym krokiem w realizacji programu "PROSTA", zakładającego rozwój ogólnopolskiej sieci stacji paliw. W wyniku zawarcia transakcji Grupa LOTOS zwiększy liczbę stacji własnych ze 119 (uwzględniającej przejęcie 39 stacji ESSO) do 131, a po wybudowaniu w bieżącym roku stacji paliw na wybranych nieruchomościach gruntowych przejętych w ramach obydwu transakcji do 136. Cena netto transakcji wyniesie 15 000 tys. EUR, tj. około 57.574 tys. PLN. Średnia cena zakupu stacji paliw to około 1.244 tys. EUR, tj. około 4.774 tys. PLN. Źródłem sfinansowana transakcji przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o. są środki własne pochodzące z dopłat do kapitału dokonanych przez Grupę LOTOS SA, które wskazane zostały wśród celów publicznej emisji akcji oraz z kredytu, na podstawie podpisanej w 2004 roku umowy kredytowej pomiędzy LOTOS Paliwa Sp. z o.o. a konsorcjum banków Bank Pekao S.A. i PKO BP S.A. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust.1, pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.