logo

Aktualizacja Prospektu Emisyjnego Grupy LOTOS SA – zawarcie umowy ubezpieczenia generalnego nr 1/KOAS/05 Ładunków w Transporcie Międzynarodowym
Raport nr 23/20052005-05-25

W związku z zawarciem umowy ubezpieczenia generalnego nr 1/KOAS/05 Ładunków w Transporcie Międzynarodowym pomiędzy Grupą LOTOS SA a Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w Warszawie, Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. w Sopocie oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. w Warszawie, wprowadza się następujące zmiany do Prospektu Emisyjnego: Rozdział V, pkt 11.1.6, Tabela nr 52, str. 164. W punkcie 4 Tabeli nr 52 wykreśla się informacje o umowie ubezpieczenia generalnego nr 1535 ładunków w transporcie międzynarodowym zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w dniu 2 grudnia 1993 roku i w miejsce tych informacji wprowadza się następujący opis: "Numer polisy (umowy), data wystawienia polisy (umowy) Umowa ubezpieczenia generalnego nr 1/KOAS/05 Ładunków w Transporcie Międzynarodowym zawarta [w dniu 6 maja 2005 roku] z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. (z udziałem 75%), Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. (z udziałem 17%) oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. (z udziałem 8%). Przedmiot / podmiot ubezpieczenia Wszystkie importowane / nabywane w obrocie wewnątrzwspólnotowym, eksportowane / dostarczane w obrocie wewnątrzwspólnotowym lub reeksportowane bezpośrednio przez Emitenta ładunki, w tym w szczególności ropa naftowa, benzyny, oleje, dodatki do paliw, kondensaty, eter MTBE w okresie przewozu drogą morską, drogą lądową oraz podczas transportu kombinowanego wykonywanego drogą morska i lądową. Ubezpieczenie ładunków importowanych / nabywanych obejmuje okres od chwili, w której ryzyko transportowe przeszło na Emitenta do chwili wydania ładunku przez przewoźnika w miejscu przeznaczenia, natomiast ubezpieczenie ładunków eksportowanych / dostarczanych lub reeksportowanych obejmuje okres od chwili, w której ryzyko transportowe przeszło na Emitenta do chwili przejścia ryzyka transportowego na kontrahenta lub do chwili zakończenia okresu przewozu. Ubezpieczenie obejmuje również okresy składowania ładunku związane z jego transportem Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie może obejmować następujące rodzaje ryzyk: (i) transportowe, (ii) inne, nie objęte punktem (i) po uprzednim uzgodnieniu warunków ubezpieczenia i stawek, (iii) polityczne, (iv) opłat celnych i podatków ponoszonych w kraju docelowym, oraz (v) od ognia albo ognia i kradzieży z włamaniem podczas składowania. Suma ubezpieczenia. Wysokość składki za cały okres ubezpieczenia 110% wartości ładunku, przy czym górna granica odpowiedzialności ubezpieczycieli wynosi (i) 15.000.000 USD dla wszystkich ładunków przewożonych jednorazowo tym samym statkiem, (ii) 100.000 USD dla ładunku na jednym transporcie samochodowym, (iii) 1.500.000 USD na jednym transporcie kolejowym, oraz (iv) 3.000.000 PLN dla wszystkich ładunków znajdujących się w jednym miejscu składowania. Okres ubezpieczenia Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 marca 2007 roku. Każda ze stron może w ciągu miesiąca od daty wypłaty odszkodowania albo od daty doręczenia odmowy wypłaty odszkodowania wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.