logo

Aktualizacja Prospektu Emisyjnego Grupy LOTOS SA – zawarcie umowy ubezpieczenia nr 925/KOAS/2005 Mienia w Transporcie Krajowym Instalacjami Rurociągu Naftowego "Przyjaźń"
Raport nr 24/20052005-05-25

W związku z zawarciem umowy ubezpieczenia nr 925/KOAS/2005 Mienia w Transporcie Krajowym Instalacjami Rurociągu Naftowego "Przyjaźń" pomiędzy Grupą LOTOS SA a Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w Warszawie, Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. w Sopocie oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. w Warszawie, wprowadza się następujące zmiany do Prospektu Emisyjnego: Rozdział V, pkt 11.1.6, Tabela nr 52, str. 163. W punkcie 3 Tabeli nr 52 wykreśla się informacje o umowie ubezpieczenia nr 659/98 mienia w transporcie krajowym zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w dniu 30 marca 1998 roku i w miejsce tych informacji wprowadza się następujący opis: "Numer polisy (umowy), data wystawienia polisy (umowy) Umowa ubezpieczenia nr 925/KOAS/2005 Mienia w Transporcie Krajowym Instalacjami Rurociągu "Przyjaźń" zawarta [w dniu 26 kwietnia 2005 roku] z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. (z udziałem 75%), Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. (z udziałem 17%) oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. (z udziałem 8%). Przedmiot / podmiot ubezpieczenia Wszystkie transporty ropy naftowej dokonywane przez PERN na ryzyko Emitenta w granicach Rzeczpospolitej Polskiej, instalacjami rurociągu naftowego "Przyjaźń", od przyjęcia do zbiorników w Adamowie do zbiorników Emitenta w Gdańsku. Zakres ubezpieczenia (a) Szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia powstałe wskutek: (i) pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, lawiny, zapadania i osuwania się ziemi, upadku statku powietrznego na środek transportu, (ii) wypadku środka transportu, jak również (b) stratę lub zanieczyszczenie mienia spowodowane przez (i) strajkujących, zlokautowanych robotników lub osoby biorące udział w zakłóceniach pracy, rozruchach bądź zamieszkach społecznych, (ii) jakiegokolwiek terrorystę lub jakąkolwiek osobę działającą z pobudek politycznych, (iii) rozmyślne uszkodzenie lub rozmyślne zniszczenie przedmiotu objętego ubezpieczeniem lub jakiejkolwiek jego części wskutek bezprawnego czynu dokonanego przez jakąkolwiek osobę lub osoby. Suma ubezpieczenia. Wysokość składki za cały okres ubezpieczenia Wartość w miejscu i czasie rozpoczęcia transportu określona w fakturze dostawcy, przy czym suma ubezpieczenia w odniesieniu do ryzyk wymienionych w lit (a) w kolumnie "Zakres ubezpieczenia" punktu 3 niniejszej tabeli jest ograniczona do 30.000.000 USD na każdy wypadek i zdarzenie, a w odniesieniu do ryzyk wymienionych w lit (b) w kolumnie "Zakres ubezpieczenia" punktu 3 niniejszej tabeli jest ograniczona do 4.000.000 USD na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rocznym. Okres ubezpieczenia Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 marca 2007 roku. Każda ze stron może w ciągu miesiąca od daty wypłaty odszkodowania albo od daty doręczenia odmowy wypłaty odszkodowania wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.