logo

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 maja 2007 roku - korekta
Raport nr 24/20072007-05-29

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w raporcie bieżącym nr 24/2007 z dnia 28 maja 2007 roku sprzeciw akcjonariusza został przypisany do nieodpowiedniej uchwały. Było: Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2006 roku, następującej treści: "Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 44/VI/2007 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 80/VI/2007, uchwala co następuje: § 1 Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2006 r." … Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2006 roku, następującej treści: "Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 46/VI/2007 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 82/VI/2007, uchwala co następuje: § 1 Zatwierdza się Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2006 r." W tym miejscu Akcjonariusz Bogdan Kamola zgłosił sprzeciw, którego pisemne uzasadnienie zostało załączone do protokołu. Powinno być: Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2006 roku, następującej treści: "Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 44/VI/2007 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 80/VI/2007, uchwala co następuje: § 1 Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2006 r." W tym miejscu Akcjonariusz Bogdan Kamola zgłosił sprzeciw, którego pisemne uzasadnienie zostało załączone do protokołu. … Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2006 roku, następującej treści: "Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 46/VI/2007 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 82/VI/2007, uchwala co następuje: § 1 Zatwierdza się Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2006 r." Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §39 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.