logo

Zawarcie umowy na dostawy wsadu pomiędzy LOTOS Ekoenergia S.A. i Shell Trading.
Raport nr 26/20062006-04-11

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu 11 kwietnia 2006 r. spółka LOTOS Ekoenergia S.A. zawarła umowę z Shell International Trading and Shipping Company Limited (Shell Trading) na realizację dostaw wsadu do instalacji, których budowę zakłada Program Kompleksowego Rozwoju Technicznego Grupy LOTOS S.A. (PKRT). Umowa, zawarta na 12 lat od momentu rozpoczęcia komercyjnej eksploatacji PKRT, gwarantuje realizację dostaw wsadu przez Shell Trading na rzecz LOTOS Ekoenergia S.A. Rozpoczęcie wykonywania zobowiązań związanych z dostawami i ich odbiorem jest uzależnione od wcześniejszego zrealizowania programu PKRT. Wartość szacunkowa opisywanej umowy dla Lotos Ekoenergia S.A. w okresie jej obowiązywania wynosi 11 mld PLN licząc od momentu przewidywanego rozpoczęcia dostaw w oparciu o prognozowane ceny rynku naftowego. Umowa przewiduje kary wynikające z niedotrzymania przez strony zobowiązania do dostawy lub odbioru uzgodnionych ilości wsadu spełniającego określone wymogi jakościowe. Kwota powyższych kar umownych może przewyższyć równowartość 200 000 EUR. Zawarcie powyższej umowy obok wcześniej zawartej umowy "offtake" zabezpieczającej odbiór przez Shell Trading z LOTOS Ekoenergia S.A. nadwyżki produktów powstałej po realizacji PKRT jest kolejnym istotnym krokiem w procesie realizacji PKRT, wskazanego w Prospekcie Emisyjnym Grupy LOTOS S.A. jako jeden z podstawowych celów emisji. Program Kompleksowego Rozwoju Technicznego, na który w latach 2005–2009 Grupa LOTOS S.A. planuje przeznaczyć ponad 3,2 mld zł, przewiduje budowę w rafinerii w Gdańsku instalacji utylizacji ciężkich pozostałości po przerobie ropy naftowej (IGCC), instalacji odasfaltowania rozpuszczalnikowego (SDA) oraz łagodnego hydrokrakingu (MHC). Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej szacunkową wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A. Jednocześnie podpisany został aneks do umowy zawartej 31 marca 2005 roku pomiędzy LOTOS Ekoenergia SA a Shell International Trading and Shipping Company Limited (Shell Trading) zabezpieczającej odbiór nadwyżki produktów powstałej po realizacji PKRT (tzw. umowa na offtake). Zgodnie z aneksem w/w umowa zostanie rozwiązana jeśli zamknięcie finansowe projektu nie nastąpi do 30 czerwca 2007r. a rozpoczęcie eksploatacji nie nastąpi poźniej niż 42 miesiące od tej daty. Ponadto LOTOS Ekoenergia ma prawo przedłużyć podane terminy odpowiednio o 12 i 6 miesięcy. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.